…všet­kými prí­vlas­t­kami tohto kreh­kého citu. Svoju lásku mi ser­ví­ru­ješ kaž­dým za­čiat­kom no­vého nád­her­ného dňa, len aby si mi pop­rial najk­rajší ďalší deň a usmial sa na mňa, či už sme spolu, alebo vzdia­lení od seba.

Hre­ješ moje srdce kaž­dou mož­nou mi­nút­kou, len aby si sa uis­til, či som v po­riadku. Či sa Tvoja žena má pekne. Len aby si svo­jej žene vy­ča­ril úsmev a ešte širší úsmev a mies­tami uml­čal hor­livo mys­lia­ceho drá­čika. Sta­ráš sa, aby sme sa ne­ru­šene mohli spolu vy­kú­pať v nás, v na­šej ča­ro­vnej chvíľke. Pre­te­káš mi ži­lami  môj mys­tický muž, kaž­dým ves­mír­nym lú­čom Tvojho Ja a po­zem­skou se­kun­dou a ja ne­viem mys­lieť na nič iné ako na Teba.

Akoby sa čas za­sta­vil a neh­ral žiadnu úlohu v na­šom svete. So za­sne­ným po­hľa­dom blu­dičky ča­kám ako opäť prí­deš so zá­pa­dom slnka šep­kať mi do uška a spolu sa ulo­žíme do po­stele v hre­ji­vom ob­jatí na­šich nád­her­ných tiel, či omá­mení spo­loč­nými snami na pe­rách. Si mo­jim všet­kým, mo­jim sve­tom, mo­jou lás­kou. Uká­zal si mi svoje slzy, aj na­priek tomu, že chlapi ne­plačú.

unsp­lash.com

Pla­kala naša láska v Tebe, bôľ v tvo­jom srdci z toho, ako hl­boko som ja bola ra­nená. V ča­soch pre­lo­mo­vých, keď mi­nu­losť pri­hnala búrky a ty si bol vy­smie­vaný, oso­čo­vaný, káz­nený, pro­vo­ko­vaný a pre­na­sle­do­vaný to­xic­kými ľuďmi. Ustáli sme to. Len vďaka Tebe. Ty stále za­bo­ju­ješ za nás. Sta­ráš sa o našu po­svätnú bub­linku. Tvoje srdce Ťa ve­die. A ja Ti za to ďa­ku­jem. Za všetky najv­zác­nej­šie dary sveta v ma­lič­kos­tiach lásky. Dar, ktorý mi dá­vaš je naj­väčší z naj­väč­ších.

Dá­vaš mi seba, ta­kého aký v sku­toč­nosti si. Žiadne pre­tvárky, ani te­átra. Od mo­mentu, keď sme za­ra­zení os­tali oča­rení a une­sení zo seba na­vzá­jom, z na­šich mag­ne­ticky pri­ťa­hu­jú­cich sa ener­gií, har­mó­nie, bož­ského po­koja, ktorý me­dzi nami prúdi, keď naše srd­cia si šep­kajú sme na­do­budli ne­utí­cha­júcu túžbu byť čas­tej­šie spolu. Si mo­jou lás­kou, par­tne­rom, mu­žom. Si túžby mo­jej pred­me­tom. Ne­bál si sa str­hnúť masku, ktorú si sta­rost­livo no­sil roky pred sve­tom a ľuďmi, či že­nami, ktoré Ti za to ne­stáli. Ne­bál si sa byť sám se­bou. Bol si úp­rimný muž, s prav­dami a ri­zi­kom ako sa ja žena, bu­dem na Teba po­ze­rať, alebo Ťa sú­diť.

pe­xels.com

Muž so za­sne­ným po­hľa­dom a ubo­le­ným, na kúsky ro­zo­bra­tým srd­com. Muž, s ne­na­pl­ne­nou túž­bou žiť sku­točný ži­vot, re­ál­neho sveta  po boku mi­lo­va­nej ženy, ktorá by s ním  zdie­ľala všetko po čom túži. Muž, kto­rého ťa­žilo to naj­ľú­bi­vej­šie v jeho ži­vote, tvoje dieťa, ktoré Ťa mi­luje viac ako Boh. Ne­vy­py­to­vala som sa, no všetky svoje sta­rosti a trá­pe­nia si zlo­žil z pliec. Ot­vo­ril si sa mi celý hneď na za­čiatku vzá­jom­ného spoz­ná­va­nia sa, od­krý­va­nia na­šich pra­vých osob­ností. Od­ha­lil si svoje temné stránky. Ne­han­bil si sa za to, kto si a čo ro­bíš. Da­ro­val si mi svoje srdce na dlani, be­rieš alebo ne­chaj tak .

Člo­ve­čina Ti ne­chýba. A ja ju zbož­ňu­jem bar­bar môj. Cí­tim sa s te­bou úžasne, pri­ro­dzene a šia­lene za­mi­lo­vane. Pri­ro­dzený muž, naj­lepší zo všet­kých mu­žov. Môj muž…. ?☀️❤

Lásku si ni­kto ne­vy­núti. Ani pros­bami, ani vý­zvami…

Tá Ťa prek­vapí, príde sama, zjaví sa od­ni­kiaľ, snáď sám ves­mír ju zo­slal, osl­nivý ošiaľ, ne­utí­cha­júce zbož­ňo­va­nie, naj­pes­trej­šia pa­leta ci­tov, ktoré v Tebe láska vy­plaví.

Pre­cit­neš, za­mi­lo­vá­vaš sa stále viac a viac. A či sa dá ešte viac mi­lo­vať ? Áno dá. Mi­lu­jem Ťa

…  úp­rimná láska ostáva a hreje, stará sa o teba kaž­dučký deň. Láska Ťa chce mať všade so se­bou, byť s Te­bou , žiť s Te­bou, do­priať Ti všetko a kaž­dého koho sama ľúbi v spo­loč­nom ži­vote dvoch mi­lu­jú­cich sa by­tostí.

……………………………. pravá láska sa ne­pre­mieňa na sú­cit ………………………………

Komentáre