Koľko som sa ja na­po­čú­vala ako mám pri­brať, za­čať jesť a niečo so se­bou ro­biť.

Ča­kali ste podľa názvu článku, že bu­dem mať viac kíl a bú­chať sa do veľ­kých pŕs, že kosti sú len pre psov? Tak to nie. Mám štíhlu po­stavu, ktorú som ke­dysi ne­zná­šala. Lebo SAKRA mu­síš pri­brať ty vy­žla lebo… proste lebo. Od­po­vede nie je. Vraj mô­žem byť ne­zdravá, vraj ne­ote­hot­niem a vraj sa to mu­žom ne­páči. Tak moja, ty čo si mi to ho­vo­rila s tou 20 ki­lo­vou nad­vá­hou a le­gín­kami, za prvé, som zdravá a úplne v po­hode. Ne­vy­tŕčajú mi kosti, ne­mám bu­lí­miu a nie som ani ano­rek­tička. Za druhé, kľudne mô­žem ote­hot­nieť, veď koľko na­šich ma­miek ote­hot­nelo už v 18stich a malo sotva 45 kíl? A za tre­tie, čo ma je po mu­žoch? Ne­pá­čim sa ti? Dobre, ja ťa ne­nú­tim. Nájdi si inú.

Ne­páči sa mi, ak nie­koho kri­ti­zujú. „Pro­sím ťa, na­jedz sa.“- „Pro­sím ťa, kon­tro­luj sa s tým je­de­ním“- „Pro­sím ťa, máš veľký za­dok, ce­lu­li­tídu a malé pr­sia.“tumblr_ocb3op9csa1r3lb7ro1_540

foto: tum­blr

Nie som zás­tan­com ani štíh­lych diev­čat, ani pev­ných, ani … skrátka ni­koho. Cí­tiš sa lep­šie, ak máš o pár kíl viac? Dobre, maj ich. Cí­tiš sa lep­šie, ak cvi­číš každý deň a chceš teh­ličky na bru­chu? Veď cvič. No hlavne mi­luj seba samú, ne­opo­vr­huj se­bou a na kri­tiku vždy od­po­vedz slušne, ale se­ba­ve­dome.

Mrzí ma, že i v dneš­nej dobe sa slabo re­špek­tu­jeme, po­ku­ku­jeme po sebe. Pri­tom v iných kra­ji­nách si Vás ni­kto ne­všimne, ne­súdi a ne­opo­vr­huje Vami. Ne­ho­vorí pri tom, keď Vám na­berá jedlo: „A hlavne sa riadne na­jedz, aby si pri­brala“ alebo „Ale dám ti trošku me­nej, veď… vieš“. DOSŤ! Ale na­ozaj, pro­sím dosť! Stalo sa mi to pred 2 týžd­ňami. Prišla som po 3 me­sia­coch z Aus­trá­lie, kde sme jedli nie vždy skvelo a ča­sto­krát som jedla na­ozaj strašné bl­bosti. Keď som sa vrá­tila na Slo­ven­sko, pár ľudí si všimlo, že som pri­brala 5 kíl (!!!), ktoré na­ozaj boli veľmi málo vi­di­teľné a z kto­rých som bola veľmi šťastná. Hneď ale po­zna­me­nali:“ No tak, ne­boj, veď to za chvíľu  schud­neš. Ur­čite sa už stra­vu­ješ zdravo, pri­tom, ako vy­ze­ráš.“ Mys­lím, že k to­muto ko­men­tár už ne­treba. Asi viete, čo som si o tom mys­lela.

Po­znám veľmi veľa mla­dých diev­čat, ktoré mi ho­vo­ria pri kaž­dom mo­jom kom­pli­mente aké sú krásne:“Ale Kika, čosi, mu­sím schud­núť.“ Diev­čatá, veď máte sotva 50 kíl, ste vy­soké ako mo­delky a vy chcete chud­núť? Ja mám opačný prob­lém dámy, ja by som chcela as­poň tro­šičku pri­brať. Nie veľa. As­poň tro­chu do mo­jich krás­nych dl­hých nôh. Áno, sú krásne. Teda, za­čala som im tak ho­vo­riť. Už som pre­stala zo­smieš­ňo­vať samú seba, jesť bl­bosti len aby som ki­lečko pri­brala a ho­vo­rila si, že mu­sím mať väč­šie pr­sia a že ur­čite, ale že ur­čite idem po dvad­siatke na plas­tiku pŕs a nosa. Mi­lu­jem sa taká, aká som. Blon­dínka s krát­kymi ku­če­ra­vými vlasmi, s men­šími pr­siami, s chu­duč­kými nôž­kami, ale spolu to všetko tak krásne hrá, že ma ľu­dia chvá­lia. To, akú mám te­raz po­stavu aku­rát. Že som pekne štíhla, nie chudá. Sa­moz­rejme, vždy sa nájdu ľu­dia, ktorí sa hro­zivo po­zrú: „Pri­ber, to sa už dnes ne­nosí.“

Dámy, slečny, ženy, mi­lujte sa také, aké ste! „Urobte“ si po­stavu akú chcete a pre­staňte sa pod­ce­ňo­vať, kri­ti­zo­vať a scho­vá­vať sa za čiernu farbu. Pre­staňme stále po­ku­ko­vať po iných, zá­vi­dieť a stráp­ňo­vať. Sme je­di­nečné a krásne. Či sme vy­soké, štíhle, chudé, pri­braté. Sme to my, ženy, ktoré ro­bia tento svet kraj­ším =)

foto: tum­blr

Komentáre