Do­siahli vý­ni­močný úspech a to vlast­nými si­lami. Príďte sa in­špi­ro­vať prí­behmi ši­kov­ných žien, ktoré sa vo svo­jej pro­fe­sii vy­pra­co­vali me­dzi špičku. O svo­jich ži­vot­ných skú­se­nos­tiach od úpl­ných za­čiat­kov až po sú­časné úspe­chy budú ho­vo­riť Ta­tiana On­drej­ková, Ivana Mol­ná­rová, Ve­ro­nika Cif­rová-Ostri­ho­ňová a Bar­bara Sza­lai­ová. Mo­de­rá­to­rom ve­čera bude Ja­kub Pta­čin.

Príď si vy­po­čuť zau­jí­mavé prí­behy už 3. 10. (uto­rok) o 19:00 hod. v KC Du­naj~

Lís­tky kú­piš tu: bit.ly/Uspes­ne­Zeny

Ta­tiana On­drej­ková

stojí za úspeš­nou ces­tov­nou agen­tú­rou Pe­li­kán.sk, ktorá pô­sobí nie­len na Slo­ven­sku, ale aj v ďal­ších kra­ji­nách. V roku 2006 zís­kala Ta­tiana On­drej­ková prvé miesto v ka­te­gó­rii Za­čí­na­júca pod­ni­ka­teľka v sú­ťaži or­ga­ni­zo­va­nej Ná­rod­nou agen­tú­rou pre roz­voj ma­lého a stred­ného pod­ni­ka­nia a v roku 2009 Za­čí­na­júci pod­ni­ka­teľ ude­ľo­va­nou spo­loč­nos­ťou Ernst & Young. Jej meno sa spája s úspeš­nými e-shopmi so spod­nou bie­liz­ňou, obu­vou a do­pl­n­kami Sa­xana.sk, Man­park.sk a To­pan­kovo.sk.

Ivana Mol­ná­rová

jej pr­vým a zá­ro­veň stále ak­tu­ál­nym za­mest­ná­va­te­ľom je in­ter­ne­tový pra­covný por­tál Pro­fe­sia.sk. Do firmy na­stú­pila ako ob­chodná zá­stup­kyňa, od roku 2010 je vý­konná ria­di­teľka. Ne­dávno sa pri­dala do pro­jektu Prog­re­sívne Slo­ven­sko, ktorý má am­bí­ciu pred­sta­viť ví­ziu kra­jiny a stať sa po­li­tic­kou stra­nou.

Ve­ro­nika Cif­rová-Ostri­ho­ňová

je te­le­vízna re­dak­torka a mo­de­rá­torka, ktorá štu­do­vala po­li­to­ló­giu a his­tó­riu vo Fran­cúz­sku aj v New Yorku. Pra­cuje pre spra­vo­daj­stvo TV Mar­kíza a od júna 2017 uvá­dza Talk show SIT DOWN Sto­ries, kde pred­sta­vuje in­špi­ra­tívne osob­nosti.

Bar­bara Sza­lai­ová

uká­zala Bra­ti­slave, že na faj­nové sa stoja rady aj ho­dinu. Ma­ji­teľka zmrz­li­nárne Koun, ob­ľú­be­nej nie­len me­dzi do­má­cimi, ale aj za­hra­nič­nými hos­ťami, sa ume­niu tvorby chla­de­nej po­chúťky učila priamo v Ta­lian­sku. O jej úspe­choch svedčí aj to, že por­tál Tri­pAd­vi­sor vy­hod­no­til jej zmrz­linu ako jednu z naj­chut­nej­ších v Bra­ti­slave a blog le­tec­kej spo­loč­nosti Ry­anair ju do­konca za­ra­dil me­dzi 14 naj­lep­ších zmrz­lín v Európe.

Po pred­náš­kach nás čaká ne­twor­king na bare 🙂

Komentáre