V ob­dobí je­sene a zimy sú moje nechty naj­viac zo­slab­nuté, lámu sa a štie­pia. Ne­po­máha im žiadny ochranný lak ani vi­ta­míny. Keďže si po­tr­pím na upra­vené nechty, asi ako každá z nás, nav­šte­vu­jem v tomto ob­dobí rôzne sa­lóny. Rada by som ti však pri­blí­žila je­den, ktorý ma oča­ril naj­viac.

befunkhmy-collagefoto: Lu­xu­ria Na­ils&Be­auty
O tom, že nechty sú od­ra­zom jej ma­ji­teľky niet po­chýb. Ve­dia to aj ši­kovné baby z Lu­xu­ria Na­ils &Be­auty. Sa­lón mi po­nú­kol sám Fa­ce­book, a tak som klikla na ich fan­page, kde sa mi ob­ja­vili samé po­zi­tívne re­ak­cie a hod­no­te­nia sa­lónu. Za­čala som si pre­ze­rať kva­litne vy­ze­ra­júce vi­zá­žis­tické i nech­tové práce. Hneď som sa in­špi­ro­vala nie­koľ­kými fo­to­gra­fiami a do­hodla som si stret­nu­tie. Mi­lu­jem ten po­cit, keď prí­dem do miest­nosti za­ria­de­nej veľmi žen­sky a štý­lovo a vi­dím samé usmiate tváre.  🙂
befunky-collagefoto: Lu­xu­ria Na­ils&Be­auty

Keďže som žena, ni­kdy presne ne­viem, čo chcem, a tak som si ne­chala po­ra­diť s vý­be­rom gél laku a vlastne aj s ce­lou úp­ra­vou nech­tov.  Keď už som mala nechty ho­tové, slečna mi ma­sí­ro­vala ruky a vr­hli sme sa na make-up, ktorý mala na sta­rosti ich ši­kovná vi­zá­žis­tka.15175570_10207822938075862_798674222_nfoto: Lu­xu­ria Na­ils&Be­auty

Ču­do­vala by si sa, koľko ľudí, ale hlavne koľko mu­žov, si tvoje nechty všíma. A to ča­sto­krát aj ne­cie­lene. Preto ti od­po­rú­čam spra­viť si chvíľku pre seba, vy­pnúť,  nad ni­čím ne­pre­mýš­ľať a ne­chať si skráš­ľo­vať pa­zú­riky a popri tom sa ne­chať uniesť ma­sá­žou rúk.

Viac in­špi­rá­cií náj­deš na Ins­ta­grame lu­xu­ria­nails 🙂

co­ver foto:  Lu­xu­ria Na­ils&Be­auty /insta – len.komo

Komentáre