Keď som bola malá, bola som do­slova an­ti­ta­lent na všetko.  Na všetky ko­lek­tívne športy. Pop­ravde, to mi os­talo  do­te­raz.  Hrať na hu­dobný ná­stroj som tiež ne­ve­dela. Spev by som spe­vom ne­naz­vala. Hoci, si po­spe­vu­jem aj dnes.

Keď som zis­tila, že ne­bu­dem slávna spe­váčka ani vir­tu­ózka, že ne­bu­dem re­pre­zen­to­vať  svoju kra­jinu v žiad­nom športe, za­čala som čí­tať. Len som jed­ného dňa prišla do­mov, dala pod­pí­sať ro­di­čom pri­hlášku do kniž­nice a ešte v ten deň som ju aj za­niesla. Do­konca, si po­ži­čala aj pr­vých päť kníh.

Stala som sa kni­ho­mo­ľom ro­diny a stále ním som.

9b3d19cfd9cc6188d304a16d4b5e5d7b

pin­te­rest.com

Knihy, po­viedky, rôzne články, ci­táty. To všetko som hl­tala a stále hl­tám.

Po­stupne som zis­tila, že ma to láka, pí­sať vlastné myš­lienky.  A raz z nich možno aj vznikne kniha. Pred ne­dáv­nom som sa zve­rila ka­ma­rátke. Jej slová ma pod­po­rili v tom, že to čo ro­bím a jed­ného dňa bu­dem ro­biť, je mo­jím da­rom.  V pod­state po­ve­dala, že mám na to.

Mám tu mož­nosť  me­niť slová na myš­lienky.

Vi­dím, ako nie­ktoré tie myš­lienky chy­tajú ľudí za srdce. Aké re­ak­cie majú.

Zi­mom­riavky, plač, smiech. Bo­lesti, trá­pe­nia, sta­rosti.

Všetko, čo pre­ží­vam.

Dá­vam do slov, aby si si ne­skôr aj ty z nich mohla niečo vziať.

Po ro­koch tvr­dej práci som si vy­cib­rila štýl a spô­sob pí­sa­nia.

large (1)

we­he­ar­tit.com

Bolo to ako fut­ba­lový tré­ning.  A stále je. Stále  sa mám v čom zlep­šo­vať.

Som taký slovný fut­ba­lista.

A myš­lienky sú moje góly.

Ne­boj sa po­u­ží­vať slová.

Ži­ješ v dobe, kedy si mô­žeš po­ve­dať resp. na­pí­sať čo chceš. Vy­uži to. Za­lož si blog, stránku na fa­ce­bo­oku, ho­cičo, kde mô­žeš vy­užiť dar slova. Mi­lu­jem sú­čas­nosť hlavne pre toto, pre ten pries­tor, kde mô­žeme po­ve­dať vlastné myš­lienky.  Kde mô­žeme obe, aj ty aj ja, vy­užiť  to, čo nám bolo dané.

Čí­taj, píš, sní­vaj. 

O tom je ten dar.

Dar slova.

 

Komentáre