Chceš zlep­šiť samú seba a svoj ži­vot? No máš strach opus­tiť za­be­hnuté ko­ľaje a všetko, čo po­znáš. Bo­jíš sa pre­vrá­tiť  svoj svet na­ruby. Nič z toho však nie je vô­bec po­trebné. Ne­mu­síš ro­biť ob­rov­ské a pre­vratné zmeny. Exis­tuje mnoho ma­lých ná­vy­kov, ktoré keď za­čneš prak­ti­zo­vať, zme­níš  nimi veľmi veľa.
Vy­skú­šaj nie­ktoré z nich a uvi­díš, čo to s te­bou spraví. Možno bu­deš prek­va­pená.

– Každý deň si na­píš as­poň jednu vec, ktorá ti vy­ča­rila úsmev, a za ktorú si vďačná. Za­viesť si ta­kýto zá­pis­ník je naj­lepší dar­ček, aký si len mô­žeš dať.
– Stoj vzpria­mene a stále maj vy­stretý chr­bát. Bu­deš mať zdravý chr­bát a zá­ro­veň bu­deš pô­so­biť se­baisto a prí­jemne.
– Zbav sa všet­kého čo ne­pot­re­bu­ješ. Vy­čisti si svoj pries­tor od zby­toč­ností.
– Na za­čiatku dňa „zjedz žabu.“  Vy­svet­le­nie: Hneď ráno urob naj­ťaž­šiu vec, čo ťa čaká. Zvy­šok dňa bu­deš tak mať ve­selší ☺
– Každý ve­čer si spíš po­vin­nosti s ča­so­vým har­mo­no­gra­mom na ďalší deň. Bu­deš mať pre­hľad v tom, čo ťa čaká.
– Na­píš si na pa­pier tvoje kon­krétne ciele na ur­čité ob­do­bie. Po­môže ti to k ich spl­ne­niu.
– Spoj sa s oso­bou, ktorá ťa in­špi­ruje a po­máha ti rásť.
-Hýb sa. Pra­vi­delne. Vďaka po­hybu sa bu­deš cí­tiť dobre.
– Nos to, v čom sa bu­deš cí­tiť po­hodlne.
– Daj sama sebe kom­pli­ment. Si to­tiž je­di­nečná a úžasná. Nauč sa o sebe takto roz­mýš­ľať.
– Po­vedz nie.
–  Choď do prí­rody. Na­čer­páš novú ener­giu a po­cit slo­body.
– Mi­ni­málne de­sať mi­núť denne sa ve­nuj nie­čomu čo mi­lu­ješ. Len tak. Zo zá­bavy. Pre seba.
-Skús strá­viť je­den deň bez so­ciál­nych mé­dií.
–  Ráno za­čni vý­živ­nými ra­ňaj­kami.
– Každý deň pi do­sta­tok te­ku­tín. Bu­deš svieža, ale aj krásna.
– Stre­tá­vaj no­vých ľudí. Roz­prá­vaj sa s nimi. Naj­lep­šie, ak budú úplne roz­liční. Roz­ši­ruj si svoje ob­zory.
– Každý deň vy­stúp zo svo­jej kom­fort­nej zóny.
-Rob spon­tánne a  dobré skutky. Uvi­díš, že zlep­šíš deň aj sebe.
-Do­praj si od­dych.

Mnoho z mo­jich rád si už ur­čite po­čula. Možno si po­vieš, že čí­ta­nie tohto článku bola strata času. Ale úp­rimne, ruku na srdce, koľko z týchto vecí do­dr­žia­vaš?  Mys­líš na seba, na svoje psy­chické a fy­zické zdra­vie? Zlep­še­nie de­tai­lov v tvo­jom ži­vote a zmena ná­vy­kov môže spô­so­biť na­ozaj veľký po­sun k lep­šiemu. Skú­ša­ním ma­lých zmien sa učíš krá­čať za tvo­jim snom. A hlavne pa­mä­taj, nový ná­vyk zís­ka­vaš po dobu 21 dní. Po­tom je to už ru­tina. A si za vo­dou.

foto: pin­te­rest

Komentáre