Možno si za­žila veľkú lásku, možno viac krat­ších vzťa­hov. A možno si prišla do štá­dia, kedy si si po­ve­dala, že máš plné zuby hľa­da­nia do­ko­na­lého princa a za­čala si sa ve­no­vať sama sebe.

Možno sa to nezdá, ale chce to veľa od­vahy a od­hod­la­nia na­učiť sa mi­lo­vať samú seba. Keď zrazu vieš ako na­lo­žiť so svo­jím voľ­ným ča­som. Možno za­čneš cvi­čiť, možno čí­tať viac kníh, za­pra­cu­ješ na svo­jej ka­ri­ére, alebo do­sa­hu­ješ dobré vý­sledky v škole. To, že si na­šla zrazu samú seba sa ti za­čne pá­čiť a nech­ceš to odo­vzdať nie­komu len tak. Nie­komu, kto na sebe ne­pra­cuje. Možno ťa tvoje oko­lie za­čne vní­mať ako prie­ber­čivú, ale ty vieš, čo na­ozaj chceš. Nie len chlapa, ktorý sa ve­zie na úspe­choch svo­jej fra­jerky, ale sil­ného muža, ktorý má niečo v hlave a vie ľú­biť ce­lým srd­com. Lenže on ne­pri­chá­dza a tebe za­čne chý­bať oby­čajný do­tyk alebo po­hla­de­nie.

Ne­zú­faj. Ka­ma­rátky na­šli svoju po­lo­vičku a ty si stále sama. Ale daj si ruku na srdce – chcela by si ta­kého chlapa ako majú ony? Si šťastná že ka­moška je mi­lo­vaná, ale ne­chá­peš, čo na ňom vidí. Ty chceš lep­šieho. Preto pre­sta­neš rie­šiť vzťahy kaž­dého druhu. Gra­tu­lu­jem, si silná žena. Máš sa rada a vieš, že chceš viac. A vtedy to príde. Práve, keď to naj­me­nej ča­káš. Ob­javí sa nie­kto, kto je iný ako os­tatní. Áno, otre­paná fráza, ja viem. Ale zrazu cí­tiš, že to­muto mu­žovi by si bola schopná dať celé svoje ja. Chceš pri ňom stáť. Pri kaž­dom jeho roz­hod­nutí, pri kaž­dej ťaž­kej, ale aj krás­nej chvíli. Chceš s ním ces­to­vať a spoz­nať jeho pria­te­ľov a tak isto sa ním všade chvá­liť. Do­konca by ti ne­va­dilo, keby si sa za ním mala pre­sťa­ho­vať hoci aj na opačný ko­niec sveta.
falling-in-love-idea-someonefoto: eli­te­daily.com

Ak chce presne toto isté aj on, máš vy­hraté. Ale ak nie, možno chla­pec len ne­vidí, že by ho mohla chcieť tak úžasná žena ako si ty. Skús mu to naz­na­čiť, ale ni­kdy naňho ne­tlač. Chlapi sú od prí­rody do­by­va­te­lia. Je preňho dô­le­žité, aby o teba bo­jo­val. Aby sa po­chvá­lil pred ka­ma­rátmi, aké bolo ťažké ťa zba­liť. Len ho ne­chaj nech sa hrajká. Ale ak máš po­cit, že nemá o teba zá­u­jem, cúvni. Bude to ťažké, lebo si mala po­cit, že po dl­hej dobe pri­šiel ten pravý, ale ver, že pravý nie je. Pusti si sla­ďáky, vy­plač sa ka­moške, ale ne­strá­caj svoju dôs­toj­nosť. Ve­nuj sa opäť sebe a uvi­díš, že ten pravý ťa nie­kde v bu­dúc­nosti čaká.

foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre