tumblr_my4ab0b83m1qhavyio1_1280Si zvláštna. Vieš o tom? Tvoje mys­le­nie, tvoja chô­dza, to, ako ho­vo­ríš a ako to všetko cí­tiš, je niečo nad­po­zem­ské. Je to zá­ži­tok hľa­dieť na teba a rána s te­bou sú oveľa kraj­šie, ako keď sú bez teba. Tvoja my­seľ a telo by chceli ešte spať, no ty len tak ráno prí­deš do školy s ká­vou v ruke, vy­zle­čieš si ten skvele pad­núci svet, vy­pneš si vlasy, za­čneš čí­tať knihu alebo si len tak ľah­neš na la­vicu a spíš. Cho­díš vkusne ob­le­čená za pravú mladú dámu, ale ne­robí ti prob­lém ísť do hôr a na druhý deň vy­ze­rať ako ho­ro­lez­kyňa. Si uve­do­melá, je­di­nečná, máš vy­braný vkus a i keď si ob­le­čieš džínsy a oby­čajné biele tričko, vy­ze­ráš úchvatne. Tak, ako prí­deš i s krásne upra­ve­nými vlasmi, rov­nako si krásna aj v oby­čaj­nom cope či dr­dole. Ne­máš po­trebu mas­ko­vať to, kto si a ne­mu­síš to za­krý­vať nie­koľ­kými vrstvami ma­ke­upu. Je tvo­jou pri­ori­tou chrá­niť svet a po­má­hať dru­hým, preto si ťa tak vá­žim. Ob­di­vu­jem tvoju tr­pez­li­vosť, tiež by som ju nie­kedy po­tre­bo­vala. Ne­máš prob­lém si zba­liť veci a na pár dní od­ísť do cu­dziny. Tvoja hudba je nie­čim iná, je­di­nečná. To, ako sa sme­ješ, je jedna z najk­raj­ších veci, aké som kedy po­čula. Vždy vieš za­chrá­niť si­tu­áciu a sna­žíš sa mys­lieť čo naj­po­zi­tív­nej­šie. Ne­máš prob­lém vy­jad­riť svoje city a ani slzy ti nie sú cu­dzie. Ob­di­vu­jem ťa, s akou po­ko­rou a re­špek­tom pri­jí­maš pre­hry a pády v ži­vote. Ach, kiežby som bola tak ta­len­to­vaná ako ty. Aj keď ne­za­bú­daš, tak vieš od­púš­ťať a to si na tebe ce­ním! Tvoj muž bude na teba veľmi pyšný, ak mu opäť znova po­vieš, čo si do­ká­zala. Máš svoje zá­sady a vieš naj­lep­šie, čo si za­slú­žiš a čo chceš.large Re­špek­tu­ješ ná­zory dru­hých, ale sama sa roz­ho­du­ješ a ko­náš podľa svojho uvá­že­nia a to je od­vážne. Ako po­ve­dala i Coco Cha­nel, na­jod­váž­nej­šia vec je mys­lieť sám za seba:na­hlas. Je skvelé, že si rada náj­deš čas na ro­dinu a si vďačná svo­jim ro­di­čom za do­mov, ktorý ti dali. Ne­vadí, že máš dlhé či krátke vlasy, tvoje jemné krásne črty a tvoje oči ti dá­vajú krásnu žen­skosť. Ne­máš prob­lém sa ospra­vedl­niť, keď vieš, že si uro­bila chybu. Veľmi rada ob­da­ru­ješ ho­ci­kedy svo­jich pria­te­ľov ma­lič­kos­ťami. Ob­di­vu­jem ťa, že si vieš vy­chut­nať každý oka­mih na­plno a ne­ob­ze­rať sa späť. To ani ne­ho­vo­rím o tvo­jich ta­len­toch, kto­rých máš na­ozaj nad­mieru. Zbož­ňu­jem, keď si spie­vaš pes­ničky pri bež­ných čin­nos­tiach. Je skvelé, že sa vieš roz­prá­vať i s bez­do­mov­cami i s ma­na­žérmi. Páči sa mi na tebe to, že nič ne­ľu­tu­ješ, jed­no­du­cho ži­ješ.

large

Ob­di­vu­jem ťa za to, že chá­peš, že chlap nie je stre­do­bod ves­míru. 

Ob­di­vu­jem ťa za to, že mi­lu­ješ od­vážne a ce­lým srd­com.

Mi­lu­jem na tebe to, že ne­strá­caš od­vahu a rada sa sme­ješ. 

large

Si najk­raj­šia žena na svete, pre­tože si je­di­nečne krásna, nežná, dobrá a obe­tavá. Si najk­raj­šia žena na svete, pre­tože sa sku­točne krásne sme­ješ, ob­lie­kaš, tvo­ríš, ma­ľu­ješ sa alebo ne­ma­ľu­ješ. Si jed­no­du­cho vždy a za kaž­dých okol­ností najk­raj­šia žena sveta. Si najk­raj­šia žena na ce­lom svete, pre­tože ne­za­bú­daš sa ta­kisto sta­rať o svoj zo­vňaj­šok, ako aj o svoje vnútro.

A preto ťa mám rada.

Preto si ťa ne­sku­točne ce­ním a zá­ro­veň ob­di­vu­jem.

Si do­ko­nalý pro­to­typ najk­raj­šej ženy na svete. 

Ďa­ku­jem za Teba. Tvoje JA.

 

pho­tos: we­he­ar­tit.com

co­ver photo: na­po­le­on­four.com

Komentáre