Dl­ho­ročné vzťahy pri­ná­šajú do nášho ži­vota omnoho viac ako sme nie­kedy ochotní pri­znať. Spo­ločné zá­ujmy, ka­ma­ráti, spo­ločný byt, auto – to je to, čo vám na­padne zvy­čajne ako prvé. Zá­sah par­tnera, či par­tnerky do nášho ži­vota je však oveľa väčší a zá­važ­nejší.

Spoz­nali ste sa v pu­berte, na stred­nej alebo na vy­so­kej škole? Pre­žili ste spolu viac ako 5, či do­konca 10 ro­kov a je čas od­pú­tať sa. Ako to spra­viť, kde za­čať? A čo sa s teba stane po­tom, ako sa roz­hod­neš od­pú­tať?

large (3)

we­he­ar­tit.com

Ne­chal na Tebe stopy, psy­chické aj fy­zické.

Od tej jazvy, ktorú máš na nohe, keď ste boli na do­vo­lenke, cez to, že mi­luje zna­mienka na tvo­jom chrbte, až po jo­gurt v chlad­ničke, ktorý ku­po­val len pre teba.

Vaše ro­diny a všetky vzťahy sú úzko pre­po­jené, stali ste sa pre nich jed­nou oso­bou s dvomi te­lami. Ale tieto bunky sa chcú roz­de­liť a na­ro­biť v okolí aj v sebe naj­men­šie škody.

Dô­ka­zov o tom, čo sa stalo sú mi­li­óny. A ten naj­väčší dô­kaz si TY.

Tvoje myš­lienky.

Každý z nás si zhmot­ňuje svoje pred­stavy a túžby v osobe, ktorú mi­luje. Na nie­koľko ro­kov sa vaše JA stane sú­čas­ťou nie­koho iného a to je cí­tiť. Po­zná vaše stra­chy a pre­ko­ná­val ich s vami, po­vzbu­dzo­val vás k ve­ciam, s kto­rých vám behá mráz po chrbte. Hľa­dal vo vás lep­šieho člo­veka.  

large (4)

we­he­ar­tit.com

Ale te­raz na­stal čas, aby si ho toho lep­šieho člo­veka na­šla v sebe SAMA.

Ale čím sa sta­nem bez teba?

Bu­dem nie­kým iným? A čo stane zo všet­kým, čo si vo mne na­šiel iba ty?

Od­íde to spolu s te­bou, alebo to pre­trvá?

 

„Staré sa roz­pa­dáva, časy sa me­nia a nový ži­vot kvitne na ru­inách.“ 

Fried­rich Schil­ler

 

Si ru­ina, ktorá pre­trvá. Tvoja po­vaha, pod­stata, ľud­skosť cit, to všetko ostáva. Treba sta­vať ďa­lej. Zá­klad je pevný a nič ho ne­zlomí. Nik ho ne­zlomí. Tvoja pod­stata pre­žije aj JEHO od­chod. Za­čneš sta­vať nový svet.

Komentáre