Čo ťa v ži­vote naj­viac za­mest­náva?
Čo ťa vy­náša do sied­neho neba?
Čo ťa vrhá do prie­pasti skla­ma­nia?
Kedy sa cí­tiš ako krá­ľovná, kedy ako od­ho­dená han­dra?
Čo zhl­tne celú tvoju ener­giu?

f29ba72fd7a45044789308c6822cebac

Foto: pin­te­rest.com

Správne: Všetko, čo má do­či­ne­nia s lás­kou. O to tu ide.
Slovo LÁSKA je v kurze a po­u­žíva sa pri ta­kých spô­so­boch ko­na­nia, ktoré sú v pro­ti­klade s lás­kou.
Kú­piť lásku nie je možné, tu obídu na­práz­dno do­konca aj bo­háči, pre­tože láska je dar, nie úpla­tok alebo ob­chod:
dám ti niečo, aby som niečo od teba do­stal. To je do­hoda, ale nie láska.

Ľú­bim ťa, pre­tože ťa ľú­bim ako ne­opa­ko­va­teľnú osobu, kto­rou si a ne­dú­fam v nič viac, len že ma aj ty ľú­biš ako je­di­nečnú osobu, kto­rou som.

Aký zá­zrak, že sme sa stretli – to je láska alebo po­ve­dzme za­čia­tok lásky.

Každý túži po láske. Ty a ja, tvoji pria­te­lia i ne­pria­te­lia, tvoji ro­di­čia aj sú­ro­denci, do­konca aj žob­rák na ulici.
Láska je zlato, ktoré každý hľadá.

V ľu­doch ho však na­chá­dzame len do ta­kej miery, akou ho sami da­ru­jeme, po­maly krok za kro­kom.
Láska je naj­dô­le­ži­tej­šia a naj­žia­da­nej­šia vec v na­šom ži­vote.

Vieš si spo­menú na kon­krétnu si­tu­áciu, v kto­rej si sa cí­tila mi­lo­vaná? Možno za­vrieš oči a vy­dáš sa na po­tulky vo svo­jich spo­mien­kach… ur­čite prí­deš k si­tu­ácii, v kto­rej ťa na­plní veľmi hl­boká ra­dosť, pre­tože ti nie­kto uká­zal, že ťa má rad.

eb927008e6e9a6013bd023adc32ec7a6

Foto: pin­te­rest.com

Tu­šíme, čo je láska, a síce láska, ktorá sa nedá ro­biť alebo kú­piť, ktorú mô­žeme do­stať alebo da­ro­vať len v slo­bode.
Láska je to, po čo všetci tú­žime.


 

A preto, moja milá ka­ma­rátka, snaž sa aj ty dá­vať lásku da­rom a nie ob­cho­dom, pre­tože:


„Naj­väč­šou chu­do­bou sveta je ne­dos­ta­tok lásky.“
Matka Te­reza

Komentáre