Ba­ran

Tento rok ne­bude pre teba naj­lep­šie ob­do­bie leta. Kon­krétne jún bude je­den z naj­drs­nej­ších me­sia­cov tvojho ži­vota. Ne­bude k tebe lás­kavý, ale bez ohľadu na všetko, čo sa stane, mu­síš sa po­sta­rať o svoje psy­chické i fy­zické zdra­vie.

Býk

Až do de­cem­bra ťa ne­čaká žia­den zlý me­siac a tvoj rok po­beží hladko. Až ten po­sledný ne­bude tvo­jím naj­vy­da­re­nej­ším. Sviatky so se­bou pri­nesú búrku, no stačí ak sa uis­tíš, že svo­jim vzťa­hom ve­nu­ješ do­sta­tok času.

Blí­ženci

V au­guste roka 2019 bude tvoj vzťah v ohro­zení. Mi­lostný ži­vot ne­bude úspešný a tak bu­deš mu­sieť nájsť spô­sob, ako prob­lémy pre­ko­nať. Inými slo­vami, ve­nuj po­zor­nosť spo­loč­nej ko­mu­ni­ká­cii. To je je­diný spô­sob, ako pre­dísť ne­do­ro­zu­me­niam.

Rak

Ťaž­šie ob­do­bie roka na teba čaká už v skor­ších me­sia­coch. Opatrná by si mala byť v marci. Môžu sa vy­skyt­núť mnohé ne­do­ro­zu­me­nia a hádky, ktoré na­štr­bia dô­verné vzťahy. Uisti sa, že tvoje emó­cie ne­pre­bijú rozum.

Lev

Zdá sa, že pre teba ne­bude prí­jemný práve tvoj na­ro­de­ni­nový me­siac, a to au­gust. Mnohé oča­ká­va­nia ne­budú spl­nené, a tiež padnú aj ne­jaké sny. Za­sek­neš sa v pa­nike a bude sa ti zdať, že sa ti v ni­čom ne­darí. Tento hek­tický me­siac pre­ži­ješ iba ak udr­žíš hlavu chladnú.

Panna

Práve v čase, keď sa za­čal nový rok si už možno zis­tila, že tento za­čia­tok ne­bol vô­bec úspešný. Ešte ťa čaká nie­koľko kon­flik­tov v osob­nom i pra­cov­nom ži­vote, ale až toto ob­do­bie pre­hrmí, bu­deš mať prí­jemný rok.

Váhy

Rov­nako ako Panna, to „naj­hor­šie“ ťa čaká v pr­vých dvoch me­sia­coch roka. Bu­deš sa cí­tiť pod tla­kom a na­päto kvôli pra­cov­nému ži­votu. Tiež ťa kvôli práci čaká aj ne­dos­ta­tok spánku. Dá­vaj si preto po­zor na zdra­vie!

Škor­pión

Opatrná buď po­čas ap­ríla. Bu­deš veľmi cit­livá vo svo­jich vzťa­hoch a to spô­sobí pár kon­flik­tov. Snaž sa ne­brať všetky veci prí­liš osobne. Nauč sa od nie­kto­rých jed­no­du­cho odo­sob­niť. Ne­mu­síš sa za všetko vždy po­mstiť.

Stre­lec

Na tvoje hor­šie ob­do­bie si po­čkáš do no­vem­bra. Väč­šinu me­siaca sa bu­deš sna­žiť na­pra­viť chyby, ktoré si pred­tým spra­vila. Stačí sa po­kú­siť o veľmi me­to­dický prí­stup k ich vy­rie­še­niu a všetko bude v po­riadku.

Ko­zo­ro­žec

Ap­ríl bude pre teba na­ozaj ťažký me­siac. A to z toho dô­vodu, že pôjde o tvoje zdra­vie, takže to ne­bu­deš môcť brať na ľahkú váhu. Mnohé z prob­lé­mov už u teba možno za­čali, a ak nech­ceš, aby zo­sil­neli, daj sa čím skôr do po­riadku.

Vod­nár

Buď pri­pra­vená na hnev, ktorý ti pri­praví me­siac júl. Tes­to­vané bude nie­len tvoje zdra­vie, ale aj mi­lostný ži­vot. Ale prok­ras­ti­ná­cia je dô­vod, prečo sa na teba zo­sype veľa vecí, ktoré si nech­cela rie­šiť skôr.

Ryby

Máj 2019 ne­bude pre teba naj­ľah­ším me­sia­com. Po­čas pr­vých me­sia­cov roka sa bu­deš roz­maz­ná­vať a do­pra­ješ si, no máj si za to vezme daň. Ne­ne­chaj sa uniesť a drž sa vždy pri zemi.

 

Zdroj: rel­ru­les.com

Komentáre