Sú kom­fortné, vy­ze­rajú lu­xusne a v prí­pade, že si zi­mo­mravá a tra­sieš sa v zim­nej bunde už na je­seň, ko­žú­šok sia­ha­júci čo naj­niž­šie, je to pravé pre teba.

Pravý, alebo fake-ový ?
   Ta­kéto roz­hod­nu­tie je plne na tebe. Nie­kto ko­žu­šiny zo zvie­rat no­sieva, iný nimi po­hŕda, no nie je no­vin­kou, že do boja proti bez­výz­nam­nemu za­bí­ja­niu zvie­rat z dô­vodu vý­roby ta­kýchto ka­bá­ti­kov už dlhé roky bo­jujú aj ce­leb­rity. Kva­lita ume­lého ko­žúška je po­rov­na­teľná, cena niž­šia a pre­dov­šet­kým, kvôli kráse ne­musí zo­mrieť toľko zvie­rat. Vieš koľko chl­pá­čov je treba na je­den ko­žuch? 130 čin­číl, 65 no­riek, 60 krá­li­kov, 10 jaz­ve­cov, 14 vy­dier, 100 ve­ve­ri­čiek, 15 ry­sov, 4 le­opardy alebo 10 lí­šok. Aj tebe z to­hoto zo­znamu, rov­nako ako mne, behá mráz po chrbte?
Krátky alebo dlhý?
    Čo sa týka strihu, tu máš voľnú ruku. Kratší ko­žú­šok je skôr na pa­rádu, než na zo­hria­tie, ale tým, že siaha po pás, vy­zerá na­ozaj skvostne na kaž­dej žene. Dlhý ko­žú­šok ti ale dodá viac šmrncu a lu­xusu. AK by si rada z ko­žúška mala nad­ča­sový kú­sok, ktorý bu­deš no­sie­vať nie­koľko ro­kov, po­kojne do toho! On na­priek tomu ne­stratí na­ozaj nič zo svo­jej krásy.. Po­kiaľ sa za­stá­vaš ta­kejto nad­ča­so­vej módy a chceš svoj ko­žú­šok no­siť veľmi dlho, siahni jed­no­značne po jed­no­fa­reb­nej va­riante. Urobí z teba dámu, a keď si ho ob­le­čieš na­prí­klad len na spo­lo­čen­ské, tenké šaty, ne­bu­deš v ňom ur­čite dr­ko­tať zu­bami.
Krásne sú ko­žu­chy v čier­nej alebo bie­lej farbe. Zau­jí­mavé sú aj strieb­risto šedé, hnedé, prí­padne sfar­bené do hr­dzavá. Ak pat­ríš me­dzi prie­kop­níčky a od­vážne dámy, mô­žeš si vy­brať ne­jakú avan­tgardnú farbu. Ak siah­neš po tmavo fia­lo­vom alebo ví­no­vom ko­žúšku, ne­bude oko­lo­idú­ceho, ktorý si ťa na ulici ne­všimne. Otáz­kou je, čo je ešte vkusné a čo hra­ničí s ne­vku­som, takže pri vý­raz­ných far­bách vy­be­raj s roz­va­hou.
Ko­žúšky majú mnoho pred­ností a nie­ktoré z nich po­znáš, až keď si to sama vy­skú­šaš. Ver, že ak ho máš raz doma, ur­čite po ňom v zime za­kaž­dým rada siah­neš. Na­viac, keď za­čne pri­tu­ho­vať, mô­žeš si k nemu do­kú­piť aj „chl­patú“ ča­picu v mo­der­nom tvare a vzore.
9b4e1179ad2ffa2e7fae13806c33df3f64201ff8ec73770792101960881e032977c5546db3bd06eccd61f5ab33110934
f519a1f0c37436902701116fe63a49d3
8fef15354d957b07278d8e89ec805b51
c8e7075f57033bd736eb128413c81a7cb4dd159c2acc7c787e04dae92af2885a917941648c9d1178bd79a8c7cb752a743309992dcf7095755d834474fa674fcad75efa02596582c9fa990fdef76b94ece9e207c6684b64204cb23bcf1f7d6fa9db2265b70e8bcfc31db7c248597f5e96f39c4ff5472ffd64536d7a09b5522fd3ea9c4ad95a56cec3bb8c4212019ce232
Zdroj: Pin­te­rest

Komentáre