„Ko­nečne mô­žeme dať trošku uzna­nia ľu­ďom, ktorí po­má­hajú.“

Ho­vorí Ad­riana Špron­glová, ktorá je člen­kou po­roty sú­ťaže Fit Le­a­der.

Adriana_Spronglova0025

fit­le­a­der.cvicte.sk

Niečo o Ad­riane

Možno je vám po­ve­domá. Ak nie ona, mi­ni­málne jej hlas ur­čite. Ad­riana pô­sobí ako mo­de­rá­torka rá­dia Európa 2. Ok­rem mo­de­ro­va­nia v jed­nom z naj­po­čú­va­nej­ších slo­ven­ských rá­dií pred­cvi­čuje jogu.

A te­raz tu má pre teba špe­ciálny od­kaz:

„Ak aj ty pred­cvi­ču­ješ čo­koľ­vek, na­prí­klad jogu, vodné pólo, te­nis alebo si fit­neska, osobný alebo sku­pi­nový tré­ner, tak sa ur­čite pri­hlás. Je tu je­di­nečná šanca s por­tá­lom Cvičte.sk byť za svoju su­per prácu oce­nený, pre­tože po­má­haš iným ľu­ďom a mo­ti­vu­ješ. Ja som po­rotca a veľmi sa na to te­ším. Ko­nečne mô­žeme dať trošku uzna­nia ľu­ďom, ktorí po­má­hajú iným ľu­ďom na Slo­ven­sku. Mô­žete vy­hrať su­per ceny.“

Sa­motnú vý­zvu si mô­žete po­zrieť v tomto vi­deu:

FITLEADER_Cover_photo_cierna

Komentáre