Slo­ven­sko sa ko­nečne doč­kalo. Módne nad­šen­kyne od­po­čí­ta­vajú dni v ka­len­dári, pre­tože za ich ob­ľú­be­nou znač­kou už ne­budú mu­sieť ces­to­vať do Viedne, aby na­kú­pili vo svo­jom ob­ľú­be­nom ob­chode. Pop­redný módny re­ťa­zec Fo­re­ver 21 je ko­nečne na Slo­ven­sku a vo veľ­kom štýle.

Značka Fo­re­ver 21 je známa pre­dov­šet­kým v Ame­rike kde ju vní­majú ako značku, ktorá je ce­novo prí­stupná a po­núka veci, ktoré sa dr­žia mód­nych tren­dov. Táto značka vznikla v Los An­ge­les v Ka­li­for­nii a nie je na trhu žiadny no­vá­čik, pre­tože bola za­lo­žená v roku 1984. Za ten čas sa roz­rá­stla a mo­men­tálne má okolo 800 pre­dajní v 50tich kra­ji­nách po ce­lom svete.

Táto módna značka nie je cu­dzia ani ce­leb­ri­tám. Ob­lie­kajú sa do nej hviezdy ako Mi­ley Cy­rus, Se­lena Go­mez ale aj škan­da­lózna Lind­say Lo­han. Značku ob­ľu­bujú aj sve­to­známe blog­gerky a you­tu­berky, ako na­prí­klad Zo­ella.

Tu je ná­hľad toh­to­roč­nej fall/win­ter ko­lek­cie,  ktorú už čo­skoro mô­žeš mať vo va­šom šat­níku.

shot_01_094_v3 shot_01_220_v3 shot_02_024_v3 shot_08_114_v2_cuff_fix shot_09_046_v3 shot_10_072_v3 shot_11_040_v3 shot_12_106_v3

fotky: fo­re­ver21
co­ver: tum­blr

Komentáre