large-5Ob­čas ti to vadí. No ob­čas za to ďa­ku­ješ. Za to, ako ťa vní­majú. Ako to dobré dievča od vedľa, ktoré vždy po­môže, ktoré je vždy usmiate, ne­fajčí, ne­pije, jemne sa ob­lieka, od­púšťa, pri­jíma, ra­duje sa a jed­no­du­cho je zlaté či cit­livé. Ak ná­ho­dou si za­pá­liš od ner­vov či ideš si na bar vy­pý­tať je­den po­há­rik, ni­kto tomu ne­do­káže uve­riť. Kde sa od­razu po­delo to slušné dievča, kto­rým si ob­vykle? Už ne­máš zá­brany, upadla ti mo­rálka či tvoje hod­noty sa zme­nili? Ľu­dia si to vždy rôzne vy­svet­lia, ale ty im to ni­kdy ne­do­ká­žeš po­riadne vy­svet­liť. Jed­no­du­cho si len člo­vek. Cí­tiš, mys­líš a ko­náš. Prečo by si mala mať stále len jednu osob­nosť, keď mi­lu­ješ i dob­ro­druž­stvo, ob­časné re­bels­tvo a nie­kedy ti ci­ga­reta proste „len za­chu­tila“? Dnes sa sna­žíme ška­tuľ­ko­vať a každý z nás chce nie­kde pat­riť. Do jed­nej ka­te­gó­rie: Re­belka, hi­pi­sák, sluš­ňačka, re­tro dievča, suk­nič­kár. A ho­tovo. Chceme, aby nás jed­ným slo­vom vy­stihli, aby sme nie­kam pat­rili.

Mňa by na­prí­klad ura­zilo, keby ma nie­kto ve­del opí­sať jed­ným slo­vom. Keď si pred­sta­vím, že by o mne po­ve­dal že som fe­mi­nis­tka, vy­znie to pre iných, ktorí ma ne­poz­najú, ako keby som každý týž­deň pá­lila na ná­mestí pod­pr­senky, cho­dila ob­le­čená ako chlap a ne­ná­vi­dela opačné po­hla­vie. Na­miesto toho, aby o mne ešte po­ve­dal, že mám rada ume­nie, ces­to­va­nie či knihy, zo­sta­nem pre dru­hých len tá fe­mi­nis­tka, čo mi ho­vo­ril môj ka­ma­rát o nej. Tak po­zor na mňa!

Ak nie­koho opus­tíš alebo sa naňho na­štveš, si po­tvora a ne­máš srdce. Ak sa s nie­kým roz­ídeš, ur­čite to bol pre teba milý chla­pec a tebe skrátka len pre­sko­čilo. Ak ne­vieš čo chceš, od­razu si z dob­rého diev­čaťa zvláštna žen­ská, ktorá je vlastne stále smutná a pe­si­mis­tická a hlavne si ne­vie uží­vať ži­vot. Ak od­miet­neš nie­komu po­môcť alebo máš toho skrátka veľa, už si sa ur­čite zme­nila. Ak sa pár dní do roka opi­ješ, už ne­máš také dobré hod­noty a ten cha­lan chce dobré dievča, ale tie vraj dnes vy­mreli. Ak si ideš za svo­jim snom, mô­žeš sa stať ka­rie­ris­t­kou.large-6

Ak si v je­den ve­čer zmys­líš, že si dáš štekle a krat­šie šaty, mô­žeš sa stať lac­nou žen­skou, ktorá súrne po­tre­buje cha­lana. Ak si ne­za­daná, zrejme ti nie­kto nie je dosť dobrý. Ak si za­daná, jed­no­du­cho ne­do­ká­žeš byť sama. Nie­kedy nie si dosť cool, pre­tože nie vždy máš chuť faj­čiť a jed­no­du­cho ti al­ko­hol ne­chutí a po­sta­číš si s džú­som, ino­kedy si divná lebo ne­cho­díš na párty každý deň a ob­čas, keď nie si stre­do­bo­dom po­zor­nosti a ne­me­lieš jedno slovo za dru­hých, jed­no­du­cho ne­zau­jí­mavá a smutná. Tak ako si aj „mi­lo­vaná“ za to, že dobré diev­čatá už vy­mreli a ty si stále to za­mýš­ľa­júce sa a dobré dievča, tiež sa stret­neš s ne­po­cho­pe­ním a od­cu­dze­ním. No ak by ťa ni­kto v ži­vote nek­ri­ti­zo­val, ver, že niečo ro­bíš zle.

large7

Pro­sím, len si ver. Vždy sa stret­neš s ne­praj­níkmi. O dob­rých diev­ča­tách si každý myslí, že uro­bia všetko pre toho dru­hého i na úkor seba, že sa ne­chajú zo­smieš­ňo­vať a že seba ne­berú prí­liš vážne alebo na­opak, berú sa až prí­liš vážne. Ľu­ďom ne­vy­ho­vieš, drahá moja. Dobré dievča ne­zna­mená byť ne­us­tále usmiata, pria­teľ­ská, ne­us­tále k dis­po­zí­cií, cez zra­ne­nia stále bo­ju­júca a jed­no­du­cho dievča, ktoré urobí ho­cičo. Ne­mýľ si to s na­iv­kou.

 

 

Si dobré dievča! 

Pre­tože vieš, kedy mô­žeš po­môcť, mi­lu­ješ, keď si si istá, pre­tože mys­líš na dru­hých, pre­tože máš správne hod­noty. Ne­vadí, že sem-tam sa za­hráš na re­belku a nie­ktorí ľu­dia ťa ne­budú chá­pať. Ne­ška­tuľ­kuj sa. Ne­po­vedz si, že mu­síš mať len tuto osob­nosť a mu­síš byť len ta­káto. Vy­skú­šaj to, čo si mys­líš, že je správne. Rob to, čo si mys­líš, že je správne. Byť dob­rým diev­ča­ťom ne­zna­mená byť na­iv­ným. Zna­mená to byť dob­rou že­nou, ktorá je ľud­ská a skvelá. Ne­vadí, že ob­čas ne­máš ná­ladu, že ob­čas chceš byť sama a ne­máš stále chuť nie­komu od­púš­ťať a po­má­hať mu. Mysli i na seba pro­sím.

Pre­tože nie si len “ to dobré dievča“! 

pho­tos: we­he­ar­tit.com

co­ver photo: pin­te­rest.com

Komentáre