Keď bu­dete mať po­cit, že nič ne­stí­hate, skúste na chvíľu za­sta­viť Katku Klin­kovú. Usmieva sa na vás z ti­tulky For­bes. Robí pre­dajné stra­té­gie v jed­nom z top hard­vé­ro­vých star­tu­pov na Slo­ven­sku – na­bí­ja­cích rie­šení Cul­charge. A ve­čer si od­skočí na ta­nečný par­ket. Aby na­učila diev­čatá a ženy mi­lo­vať ta­nec a samé seba vo svo­jom naj­nov­šom pro­jekte Bounce Chicks.

Katka Klin­ková je známa najmä v tech­no­lo­gic­kej ko­mu­nite. Dva­krát za se­bou bola za­ra­dená me­dzi 30 naj­ta­len­to­va­nej­ších ľudí pod 30 biz­nis ma­ga­zínu For­bes. Mô­žete ju po­znať ako spo­lu­za­kla­da­teľku Staf­fina, prí­padne ak­tu­álne z Cul­charge – ino­vá­to­rov naj­men­šieho na­bí­ja­cieho a dá­to­vého kábla na svete.

Keď vás in­tu­ícia ne­s­klame

Jej hlav­nou do­mé­nou je spo­je­nie vý­bor­nej in­tu­ície a tvr­dej práce. Hoci má len 29 ro­kov, stihla roz­be­hnúť nie­koľko úspeš­ných pro­jek­tov, bola hna­cím mo­to­rom via­ce­rých star­tu­pov, pred­náša na kon­fe­ren­ciách, men­to­ruje a svoje skú­se­nosti po­súva ďa­lej.  Nie­len tie jej ob­ľú­bené ob­chodné, naj­nov­šie aj ta­nečné.

16251268_10154999383319901_1432949042_o

foto: Vi­sual Gang

Ni­kdy nie je ne­skoro za­čať tan­co­vať

Alebo si za­čať pl­niť sny. Katka chcela tan­co­vať už od ma­lička. Po­chá­dza z Ru­žom­berka, kde za­čala so spo­lo­čen­skými tan­cami. Keď ju škola a práca do­viedli do Bra­ti­slavy, za­kot­vila v lo­kál­nej ta­neč­nej škole. Ta­nec jej po­má­hal a po­máha aj v pod­ni­kaní: „Ak by som popri práci každý ve­čer ne­tan­co­vala, mnohé pre­kážky by som zvládla oveľa ťaž­šie.

Ví­kendy trávi v Ži­line, kde tiež hľa­dala prí­le­ži­tosti, ako a kde si dobre za­tan­co­vať. Keď ich ne­našla, tak si ich vy­tvo­rila. Pre­na­jala si sálu, vy­mys­lela brand – Bounce Chicks, cho­re­o­gra­fiu a za­čala oby­čaj­ným even­tom na Fa­ce­bo­oku. Prvý kurz sa jej vy­pre­dal hneď. Rov­nako aj ot­vo­rené ho­diny. Ko­mu­nita tan­cu­jú­cich diev­čat a žien sa po­stupne roz­ras­tala, a tak Katka ve­die v Ži­line mo­men­tálne kurzy dva – je­den pre za­čia­toč­níčky, druhý pre po­kro­čilé.

Na ta­neč­ných ho­di­nách sa Bounce Chicks učia zá­klady dan­ce­hall, re­gga­e­tone či twerku. To všetko ne­zá­visle od veku, pred­chá­dza­jú­cich skú­se­ností, po­hy­bo­vých zruč­ností či kon­dičky – tú pra­vi­del­nými tré­ningmi vy­bu­du­jete. Na kurze stret­nete tí­ne­džerky aj ma­minu s dcé­rou. Je to krásne spo­je­nie žen­skosti a se­ba­dô­very, ktorú Bounce Chicks že­nám pri­náša. „Ab­sol­vo­vala som ta­nečné works­hopy v Pa­ríži, Viedni, Ju­ho­af­ric­kej re­pub­like a de­siatky tré­nin­gov s naj­lep­šími ta­neč­níč­kami v Čes­kej re­pub­like aj u nás. Te­raz skú­se­nosti po­sú­vam ďa­lej ba­bám na kaž­dej ho­dine. Nie je to len o tanci. Mo­men­tálne sme ko­mu­nita 80 žien, ktorá tan­cuje jednu cho­re­o­gra­fiu. A ďa­lej ras­tieme. Ta­nec je to ne­uve­ri­teľná sila, ktorá spája všetky ženy,“ do­dáva Katka.

16229579_10154999382069901_2103775960_o

foto: Vi­sual Gang

A to nie je všetko. Ak­tu­álne hľadá tré­nerky, ktoré by jej po­mohli roz­tan­co­vať pod znač­kou Bounce Chicks aj ďal­šie slo­ven­ské mestá. Naj­nov­ším prí­ras­tkom je Ša­mo­rín, kde kurz ve­die jedna z naj­lep­ších ta­neč­ní­čok na Slo­ven­sku, Ve­ro­nika Fe­jes. Ak ťa baví ta­nec a chceš byť sú­čas­ťou nie­čoho veľ­kého ur­čite na­píš do Bounce Chicks.

Pop­rad, Lip­tov­ský Mi­ku­láš, Pre­šov, Ko­šice, Tr­nava, Tren­čín a iné.

Pri­dáte sa?

Viac sa do­zviete na:

FB: Bounce Chicks
IG: @boun­ce­chicks 

Komentáre