414b72afdb91b577e7b0fd1d6b8713aeHľa­dáš krásu. Každý deň. V upr­šaný deň, i vtedy, keď svieti Slnko. Chceš za­žiť na­plno prí­rodu a vy­chut­nať si každý oka­mih. I keď možno nie­koho ne­máš rada, sna­žíš sa v ňom vi­dieť len to naj­lep­šie a pod­po­riť ho. Mi­lu­ješ hudbu kaž­dej doby a si hu­dobný fa­na­tik, ktorý mi­luje po­ču­vať za jazdy au­tom, vo vlaku, v au­to­buse, i keď sa pre­chá­dza. Vi­díš v sebe nád­hernú osobu a sna­žíš sa byť spo­kojná sama so se­bou. Mi­lu­ješ každé ročné ob­do­bie. Na jari mi­lu­ješ vôňu kve­tov, v lete mi­lu­ješ more a čaro let­ných ve­če­rov, ob­di­vu­ješ krásu je­sene a sle­du­ješ jej od­tiene fa­rieb. V zime sa veľmi rada pre­chá­dzaš ve­čer, kedy je na­sne­žené a ob­di­vu­ješ zimnú kra­jinu. Zbož­ňu­ješ pre­chádzky. Sama. Vieš, že knihy sú naj­lep­šími pria­teľmi a veľmi rada sa učíš no­vým ve­ciam, ktoré ti po­má­hajú tvo­riť tvoju osob­nosť. Vždy sa rada prí­deš po­zrieť na vý­stavy, do di­vadla, mi­lu­ješ fo­to­gra­fie a rada po­ze­ráš filmy rôz­neho žánru. Hľa­dáš krásu vo všet­kom a v kaž­dom člo­veku.tumblr_m9pjqrm70q1qhannlo1_1280

Máš dobre srdce a vieš od­púš­ťať, pre­tože vieš, že každý robí chyby. Tvoje veci sú ako z iného sveta a vi­díš krásu v ma­lič­kos­tiach. Mi­lu­ješ to, čo no­síš a ne­zau­jíma ťa, či je to zo se­káča alebo od čí­ňaňa. Jed­no­du­cho to mi­lu­ješ a má to svoj prí­beh.

Mi­lu­ješ ví­ken­dové chaty, kedy mô­žeš vy­pad­núť z re­a­lity a vô­bec ti ne­vadí, že si bez elek­triny, tech­niky a hrejú ťa kachle. Zbož­ňu­ješ po­cit slo­body a veľmi rada ces­tu­ješ, preto ti ne­robí prob­lém spon­tánne od­ísť. Veľmi rada čer­páš in­špi­rá­ciu od iných žien, ne­cháš si po­ra­diť a viesť sa mes­tom, aby si spoz­nala jeho krásu.

Mi­lu­ješ ci­táty, rada čí­taš články a ná­zory au­to­rov. Pod­po­ru­ješ svo­jich pria­te­ľov či ne­zná­mych umel­cov alebo jed­no­du­cho ľudí, ktorí radi tvo­ria a chcú pri­niesť niečo nové. Vždy so se­bou no­síš zá­pis­nik a za­pi­su­ješ si svoje myš­lienky do neho.

large-14Mi­lu­ješ lásku a mi­lu­ješ mi­lo­vať! Zbož­ňu­ješ spoz­ná­vať svet a ne­vadí ti ísť ani na Is­land či do Af­riky. Mi­lu­ješ malé a útulné ka­viar­ničky, ktoré mô­žeš ob­di­vo­vať, kde mô­žeš se­dieť a na­čer­pať ener­giu. Vá­žiš si Slo­ven­sko a jeho krásy, je to predsa tvoj do­mov! Svoj ži­vot be­rieš ako jedno veľké dob­ro­druž­stvo. Ve­ríš, že na konci ži­vota sa ti celý pre­mietne a preto sa sna­žíš, aby to pre­mie­ta­nie stálo zato!

 

Gra­tu­lu­jem Ti. Si hľa­dač krásy.

Si hľa­dač krásy tohto sveta. 

Ob­di­vu­jem Ťa.

Po­kra­čuj.

Vstať ráno s dáv­kou ra­dosti nie je ne­vy­hnut­nos­ťou, ale je to ukážka skve­lej od­vahy.

(Odin – od­kaz pre bu­dúc­nosť)df2f1bda7ab027e617df137a9a6d3784

pho­tos: pin­te­rest.com

co­ver photo: na­po­le­on­four.com

Komentáre