V roku 1986 sa cha­ri­ta­tívna or­ga­ni­zá­cia Uni­ted Way of Cle­ve­land roz­hodla zís­kať pros­triedky a pub­li­citu: po­ku­som po­ko­riť sve­tový re­kord vo vy­púš­ťaní ba­ló­nov.

2500 dob­ro­voľ­ní­kov pra­co­vali dlhé ho­diny, aby na­pl­nili hé­liom 2 mi­li­ónvy ba­ló­nov. Hlavné ná­mes­tie sa pre­me­nilo na fa­rebnú guľu.

Keďže po­čas pl­ne­nia ba­ló­nov prišli prvé va­ro­va­nia, roz­hodli sa na­po­kon vy­pus­tiť len 1,5 mi­li­óna ba­ló­nov. V so­botu, 27.9.1986, o 13:50, bola sieť uvoľ­nená a mi­li­óny ba­ló­nov vy­le­teli do vzdu­chu.

Zá­bery, ktoré vznikli, pat­ria me­dzi tie na­ju­ni­kát­nej­šie, aké len mo­hol nie­kto kedy za­chy­tiť.

balloonfest-8img: Thom She­ri­danballoonfest-7img: Thom She­ri­danballoonfest-6
img:Thom She­ri­dan

balloonfest-5

img: Thom She­ri­danballoonfest-4img: Thom She­ri­danballoonfest-3img: Thom She­ri­danballoonfest-2img: Thom She­ri­dan

Po­cho­pi­teľne sa mys­lelo aj na prí­rodu. Ba­lóny boli špe­ciálne upra­vené, aby po vzliet­nutí praskli a ná­sledne sa bio­lo­gicky roz­lo­žili v zemi. No po­ča­sie malo iné plány. Chladný vzduch za­tla­čil ba­lóny späť k zemi, tie po­kryli ulice, za­sta­vili pre­mávku le­tiska a vy­stra­šili stovky zvie­rať.

Mnohé ba­lóny skon­čili na hla­dine ja­zera Lake Erie, kde práve zá­chra­nár­ska he­li­kop­téra hľa­dala dvoch stra­te­ných ry­bá­rov. Keď ich ne­skôr na­šli mŕt­vych, žena jed­ného z nich za­ža­lo­vala Uni­ted Way, pre­tože podľa nej práve ba­lóny mohli za to, že zá­chra­nári jej muža včas ne­našli. Ba­lóny vy­dr­žali na ja­zere nie­koľko týž­dňov.

zdroj: ve­de­lis­teze.sk

ti­tulná foto: Thom She­ri­dan

Komentáre