A možno aj viac ako ženy z tých ame­ric­kých ro­man­tic­kých ko­mé­dií.

Vieš, že tú­žiš po láske. Po ta­kej úp­rim­nej. Jed­no­du­chej a zá­ro­veň krás­nej a ne­tra­dič­nej. Nie, nie kráska, ne­na­ho­vá­raj si, že ty lásku ne­pot­re­bu­ješ. Že sa za­obí­deš aj bez chlapa. Ne­na­ho­vá­raj si to, že si ne­zá­vislá od mu­žov. To nie je úplná pravda.

Možno … možno, kým ešte ne­máš toho pra­vého tak je to tak. Je to tak, že sa do­ká­žeš sama o seba po­sta­rať. Do­ká­žeš ísť sama do di­vadla, do kina, na ve­čeru a ne­va­dia ti ani pre­chádzky noč­ným mes­tom o sa­mote.

87793d567fc7cc1ce06e9a30d1f5bf14

pin­te­rest.com

No nie­kde v pod­ve­domí vieš, že mať svoju spriaz­nenú dušu, naj­lep­šieho pria­teľa, mi­lenca a zá­ro­veň muža je to, po čom tú­žiš.

Tú­žiš po tom, aby si ve­čer ne­zas­pá­vala sama. Tú­žiš po tom, aby si mohla nie­koho dr­žať za ruku. Tú­žiš po tom, aby si sa mohla nie­komu vy­roz­prá­vať. Tú­žiš po nie­kom, koho by si mohla mi­lo­vať. Pre­tože ty mi­lu­ješ lásku.

large

we­he­ar­tit.com

Ne­priz­náš si to pred se­bou a všedné dni zvlá­daš ob­di­vu­hodne. Za to si ťa vá­žim. No od­hoď tú masku sil­nej a ne­zá­vis­lej ženy. Buď na chvíľu tou bez­bran­nou že­nou, ktorá je za­sní­vaná do muža, kto­rého by mi­lo­vala. Ja viem že to chceš.

Ja viem že po tom tú­žiš.

Tak sa neb­ráň láske. A pri­jí­maj ju s ot­vo­re­nou ná­ru­čou.

Komentáre