Vý­ber ka­bátu na je­seň a zimu bude od­te­raz pre teba hrač­kou!

A to mys­lím na­ozaj vážne, pre­tože v na­sle­du­jú­com článku ti pri­ná­šam nie­koľko tren­do­vých uká­žok toho, čo sa toto ob­do­bie bude no­siť a ty si tak mo­žeš vy­brať ten ka­bát, ktorý ťa naj­viac očarí a bude ťa zo­hrie­vať až do jari.

           Me­dzi tren­dové kúsky mô­žeme tento rok jed­nodz­načne za­ra­diť veľké hu­ňaté ka­báty, kto­rých vý­ho­dou je nie len to, že vy­ze­rajú štý­lovo, sú po­hodlné, ale hlavne to, že na­ozaj po­riadne za­hrejú, a tak sa pod nich ne­treba vrstviť. Či sa ti ale páči ich dl­h­šia alebo krat­šia ver­zia je už tvoja voľba. No ak si ty­pom ženy, ktorá sa rada v tom, čo nosí cíti kom­for­tne, tak ta­kýto typ ka­bátu je pre teba na­ozaj ako stvo­rený.

   1f460faa31d08bbde69a4e692bc78c4b       e1a27e2f027375fe8453f7efd56daae3       ee9e37dc9704cbd95684ee5b235f102a

      e3493e3a15a9bcab86733e7e88226e57        3dbe4072c76a8edd435254a63c531948        b976053ecaa2cb9a8e64d8eb861e2a2c

Zdroj : pin­te­rest 

Ak si ale zás­tan­ky­ňou ele­gan­cie a máš rad­šej jed­no­du­ché typy ka­bá­tov, tak pre teba je túto zimu k dis­po­zí­cii veľký vý­ber rôzne dl­hých ver­zií a v akej­koľ­vek farbe. Nie­ktoré sa dajú upnúť opas­kom, iné pa­dajú voľne až ku ko­le­nám a obe vy­ze­rajú na­ozaj per­fektne. Do­konca skve­lou voľ­bou k ta­ké­muto typu ka­bátu je ne­od­mys­li­teľne šál pre­ho­dený cez go­lier, ktorý ho nie len oživí a do­tvorí tak celý out­fit, ale ťa aj prí­jemne za­hreje.

 e4aff90f3c042a9028925fc3b31915b1      ca3606a037be4bf6cbd4babf6979227e   d24217b97d79e63663da5edd686d1097       f4f7558b6122dbc21ff6d2d07d069f87

Zdroj : pin­te­rest 

Ak pat­ríš me­dzi mi­lov­níčky kože a ko­že­ných do­pl­n­kov, tak tento trend je stále ak­tu­álny aj túto zimu i keď už po­maly utí­cha. Kaž­do­pádne je koža stále trendy a must have voľ­bou je pre ten­to­krát ko­žená bunda v akej­koľ­vek farbe, s vač­ším go­lie­rom na zips.

 4fa044bc94d6f19d46678bc1747efc45      db108f7728bc489a3241c9ef1bc09767       b5e862af854621fbaab1c1a7badd9080   19b05532e94a58db90d380870ce16176     a357cdf6d5dfa653dd473007ec795224     9712b3c6472d2e90c72e69705bbcca0d

Zdroj : pin­te­rest 

Po­slednú sku­pinku ka­bá­tov tvo­ria túto je­seň a zimu ka­báty, ktoré si ne­od­váži ob­liecť úplne každá z nás. Sú ale hravé a roz­žia­ria tak ča­sto­krát za­mra­čené zimné dni. Pat­ria sem ne­od­mys­li­teľne vzory, farby a k že­nám, ktoré ich no­sia, men­šia dávka ne­spú­ta­nosti.

710f96516b9705f2ebffd62bdad8cdb8 0ca763c939ae55571d3651a427966774

 360f3b04602aaf55a95e4649039fcbc2   4878873921389fae229127754aa8261f  b015bf018ff53dfe4ee1b8d0b69bda1b

Tak, ktorý typ bude tento rok zdo­biť a hriať teba? 🙂

Zdroj fo­tiek : pin­te­rest.com

Komentáre