Ak je ne­jaká po­tra­vina na­ozaj su­per­pot­ra­vi­nou, tak je to kyslá ka­pusta. Áno, nie­komu smrdí a nie každý ju má rád, no ak môže jedno jedlo zme­niť tvoje cel­kové zdra­vie, tak kyslá ka­pusta.

Prečo?

Pre­tože kyslá ka­pusta je pro­bi­oti­kum a pre­bi­oti­kum zá­ro­veň. Inak po­ve­dané, je na­do­po­vaná pros­peš­nými bak­té­riami, ktoré dajú celý tvoj trá­viaci trakt do­kopy. A to je dô­le­žité hneď z nie­koľ­kých dô­vo­dov:

  • Pri správ­nom po­mere bak­té­rií v ža­lúdku je z mozgu uvoľ­ňo­vaný se­ro­to­nín, ktorý vy­tvára po­cit po­koja.
  • Brá­nia zní­že­niu cit­li­vosti na in­zu­lín, a.k.a. po­má­hajú ti dr­žať lí­niu.
  • Do­kážu zma­riť zá­pa­lové ocho­re­nia.

Po­sledný bod je ob­zvlášť dô­le­žitý. Ro­bíme toľko vecí, ktoré vplý­vajú na našu imu­nitu, me­níme stra­vo­va­cie ná­vyky, sme v strese, be­rieme lieky. To všetko vplýva na to, že v na­šom tele vzni­kajú ne­kom­pletné po­pu­lá­cie bak­té­rií. Bez rov­no­váhy je po­tom telo oveľa zra­ni­teľ­nej­šie.

Bežný trá­viaci sys­tém ob­sa­huje ti­sícky bak­té­rií. Kyslá ka­pusta ob­sa­huje len štyri. Tieto bak­té­rie sú však tak mocné, že do­kážu vy­tvo­riť pro­stre­die, ktoré po­máha os­tat­ným bak­té­riam rásť.

Ako jesť kyslú ka­pustu?

  1. Ak si ju ku­pu­ješ v su­per­mar­kete, ber je­dine chla­denú. V opač­nom prí­pade môžu byť bak­té­rie dávno mŕtve.
  2. Ak je na obale ná­pis „pas­te­ri­zo­vaná“, vy­jadri svoj hnev a hoď ju do po­ličky so za­vá­ra­ným le­čom.
  3. Po prí­chode do­mov strč ka­pustu okam­žite do chlad­ničky.
  4. Kyslú ka­pustu ne­var, mohla by si za­biť bak­té­rie. Pri­naj­hor­šom ju jemne pri­hrej.

Koľko kys­lej ka­pusty jesť?

Už sto gra­mov týž­denne môže uro­biť roz­diel, ak ti však chutí, ne­ob­me­dzuj sa. Ak ti na­opak robí kyslá chuť prob­lém, mô­žeš si do nej na­krá­jať plátky ja­bĺčok alebo pri­dať tro­chu ja­blč­ného octu.

foto: spo­onu­ni­ver­sity.com

Komentáre