Ur­čite to po­znáš…

     ..mys­lím presne tie ob­do­bia, kedy si ob­ľú­biš ne­jaký kú­sok z tvojho šat­níka a ná­sledne ho no­sie­vaš veľmi rada, a veľmi často. Presne k ta­kýmto kús­kom ne­od­mys­li­teľne patrí jed­no­du­ché, po­hodlné a ne­po­tla­čené tričko (prí­padne s ne­ja­kou veľmi stried­mou po­tla­čou). Naj­lep­šie v ne­ja­kom jed­nom od­tieni, ktorý sama pre­fe­ru­ješ a rada no­síš. Ak hľa­dáš do­ko­nale uni­ver­zálnu ver­ziu, ur­čite siahni po trič­kách v čier­nej a bie­lej farbe. Jedná sa síce o veľmi jed­no­du­chý a možno tro­chu nudný kú­sok, no do­ko­nale uni­ver­zálny, ak vieš s akými kús­kami ho kom­bi­no­vať a na­priek jeho čas­tému no­se­niu, v ňom ne­vy­ze­rať stále rov­nako skvelo.

No­ha­vice/je­ansy s vy­so­kým pá­som

Prvý spô­so­bom, ako no­siť ta­kéto jed­no­du­ché tričko je jeho no­se­nie z je­an­sami, ktoré majú vy­soký pás. Ta­kéto gate per­fektne tva­rujú po­stavu, sú po­hodlné a zvý­raz­ňujú žen­ské krivky, takže sú skve­lou voľ­bou pre každú z nás :).

c117e11f8f2878bce95831df940fbaf9

pin­te­rest.com

9ec2e97839fb474d4eec0314c6c2ce15

pin­te­rest.com

23077cdc3a86c7e5a3b2ecc7a8ca0945

pin­te­rest.com

f0bcf7e5386b8027e4f1e6d9b8e82099

pin­te­rest.com

2

pin­te­rest.com

Bed­rové no­ha­vice/je­ansy

Bed­rové no­ha­vice mo­men­tálne za­ží­vajú svoj co­me­back. Do­pa­suj k nim úplne jed­no­du­ché tričko, ktoré mô­žeš do­pl­niť a tak ozvlášt­niť na­prí­klad jem­ným ná­hr­del­ní­kom.

44

pin­te­rest.com

9b60f9fbe6d76c1aef5ac1e39b4b33e5

pin­te­rest.com

33

pin­te­rest.com

Á-čková sukňa

V tomto prí­pade mô­žeš po­pus­tiť svoju uzdu fan­tá­zie! Ta­kéto bežné, jed­no­du­ché tričko po­kojne zvoľ k väč­šej ty­lo­vej sukni, alebo hoc akej inej sukni á-čko­vého strihu. Táto kom­bi­ná­cia  je síce ne­oby­čajná, ale presne v tom je jej čaro.

a811e99cfae8e00f2bbfa8e02fd688a1

pin­te­rest.com

bde473c7b079caf410913e544335effb

pin­te­rest.com

Pu­zdrová sukňa

Pu­zdrová sukňa je ra­fi­no­va­ným kús­kom v žen­ských šat­ní­koch a jej kom­bi­ná­cia s jed­no­du­chým trič­kom vy­zerá skvelo, či už ju do­pĺňaš te­nis­kami alebo lo­dič­kami.

87836af2a882d8fa34fe690d432c9a36

Zdroj: Pin­te­rest

1

Zdroj: Pin­te­rest

Komentáre