Dá­tum tvojho na­ro­de­nia ne­roz­ho­duje len o tom,  kedy máš na­ro­de­niny. Veľa ti na­po­vie aj o tom, kto sa k tebe hodí, s kým si roz­umieš a s kým máš na­opak roz­dielne ná­zory. Každé zna­me­nie pri­ťa­huje ur­čité zna­me­nia, s kto­rými vy­chá­dza o čosi lep­šie, ako os­tat­nými. Ak ťa zau­jíma, ktoré to sú, čí­taj ďa­lej a zisti, s kto­rými 2 zna­me­niami do­ká­žeš nad­via­zať du­ševné spo­je­nie.

Ba­ran  –  Váhy a Škor­pión

Opo­zitá sa pri­ťa­hujú a presne preto, si Ba­ran bude roz­umieť s Vá­hami. Ve­dia sa na­vzá­jom do­pĺňať, a tým do­siah­nuť rov­no­váhu. Čo sa týka Škor­pi­óna, Ba­ran mu do­káže pre­dos­trieť množ­stvo skve­lých ná­pa­dov, pri­čom s ich re­a­li­zá­ciou mu Škor­pión rád po­môže. Takto sa jeho sny stá­vajú sku­toč­nos­ťou.

Býk –  Ryby a Váhy

Ryby so svo­jou ume­lec­kou po­va­hou ve­dia do­ko­nalo in­špi­ro­vať Býka. Býk túto ich vlast­nosť mi­luje a vďaka nej ryby ob­di­vuje. S Vá­hami do­káže toto zna­me­nie nad­via­zať silné du­ševné spo­je­nie, ich zá­ujmy sú veľmi po­dobné, obaja mi­lujú ume­nie, hudbu a ta­nec.

Blí­že­nec – Váhy a Panna

Blí­ženci mi­lujú kon­ver­zá­cie a zdá sa, že Váhy to vy­hrá­vajú aj v tomto smere. Do­kážu spolu pre­ke­cať ho­diny, pri­čom sú ich roz­ho­vory zau­jí­mavé a veľmi in­špi­ra­tívne. S Pan­nou však ve­dia nájsť akýsi po­koj a rov­no­váhu. Panna ako pri­ro­dzený in­tro­vert do­dáva ex­tro­vert­nému Blí­žen­covi akési bez­pe­čie a prí­stav, kde môže ukot­viť.

 

Rak – Býk a Ryby

Rak je veľmi emo­ci­onálne zna­me­nie. Vo vzťahu hľadá sta­bi­litu a lásku, ktorú mu do­káže krásne po­skyt­núť práve člo­vek, na­ro­dený v zna­mení Býka. Ryby majú však rov­naké emo­ci­onálne po­treby ako Rak a a to im umož­ňuje po­ze­rať sa rov­na­kým sme­rom, a vzťah si pris­pô­so­biť presne tak, ako to obaja chcú.

Lev – Ba­ran a Stre­lec

Ba­ran a Lev sa spá­jajú cez ich spo­ločné túžby a mo­ti­vá­ciu byť tými naj­lep­šími. Ich spo­ločné se­de­nia do­kážu byť na­ozaj pro­duk­tívne. So Strel­com to Lev má po­dobné, av­šak to, čo ich spája je skôr kre­a­ti­vita a schop­nosť vzá­jomne sa in­špi­ro­vať.

Panna – Býk a Blí­že­nec

Du­chovné spo­je­nie, ktoré spája Pannu a Býka tkvie v och schop­nosti spo­loč­nej spo­lu­práce. Vzá­jomne roz­umejú svoju po­trebu „rásť“ a do­sa­ho­vať ciele. Panna do­káže Blí­žen­covi po­môcť v roz­ho­do­vaní, a zá­ro­veň ho vie po­sú­vať vpred a učí ho roz­mýš­ľať o čosi hl­b­šie.

Váhy – Býk a Vod­nár

Býk a Váha majú spo­ločnú pla­nétu, kto­rou je Ve­nuša – obaja sú tým pá­dom ume­lecky za­lo­žení a majú ten­den­ciu tvo­riť krásu. Vod­nár na dru­hej strane po­máha Vá­ham na­brať od­vahu spl­niť si svoje tajné sny. Ob­čas sa však môže zdať, že spolu hrajú hru na mačku a myš, sú chladní a vzá­pätí ho­rúci, no to je spô­so­bené ich spo­loč­ným živ­lom, kto­rým je vzduch.

Škor­pión – Rak a Ryby

Do­siah­nuť du­ševné spo­je­nie s inou oso­bou je pre Škor­pi­óna ná­ročne, av­šak nie ne­možné. Rak sa im javí ako správny par­tner, pre­tože do­káže byť úp­rimný a ot­vo­rený a to hlavne vtedy, keď sa mu nie­kto za­páči. S Ry­bami vy­tvorí spo­je­nie, ktoré je za­lo­žené na re­špekte a to­le­ran­cii, čo ve­die ku vzá­jom­nému po­ro­zu­me­niu.

Stre­lec – Ba­ran a Ryby

Ba­ran a Stre­lec zdie­ľajú váš­nivé spo­je­nie, pre­tože obaja mi­lujú dob­ro­druž­stvo a od­vaha im ne­chýba. Spolu do­kážu ob­ja­vo­vať svet tak, ako to chcú. Pre spo­je­nie s Ry­bami je cha­rak­te­ris­tic­kej­šie usa­de­nie sa a náj­de­nie akého si po­koja. Ich ži­votná fi­lo­zo­fia je veľmi po­dobná, a preto ak Stre­lec práve hľadá du­ševné pre­po­je­nie, Ryby sú tou správ­nou spo­loč­nos­ťou.

Ko­zo­ro­žec – Býk a Vod­nár

Ko­zo­ro­žec mi­luje svoju prácu, a ma­te­ria­lis­tický za­lo­žený Býk to do­káže po­cho­piť. Pod­po­ruje ho v tom, čo robí a ni­kdy mu ne­vy­číta ne­dos­ta­tok času. Vod­nár Ko­zo­rož­covi na­opak po­máha trošku zvoľ­niť. Uka­zuje mu, že svet nie je len o práci ale aj o zá­bave, a zá­ro­veň mu uka­zuje, že ich ži­votné mottá nie sú až tak roz­dielne.

Vod­nár – Váhy a Ko­zo­ro­žec

Vod­nár žije vo svo­jom vlast­nom svete, preto je pre  neho dô­le­žité nájsť du­chovné spo­je­nie s nie­kým “ z vonku“.

Váhy sa s Vod­ná­rom do­kážu zho­vá­rať celé ho­diny, no obaja si ve­dia do­priať čas osa­mote. Práve vďaka to­muto ne­majú prob­lém ot­vo­re­nie rie­šiť svoje prob­lémy a zá­ro­veň ni­kdy ne­na­stane oka­mih, kedy sa ne­majú o čom ba­viť. Vod­nár a Ko­zo­ro­žec nie sú až tak roz­dielni. Obaja majú svoje hra­nice a ve­dia presne, čo chcú. Ak sa to na­učia re­špek­to­vať, ve­dia spo­ločne vy­tvo­riť pevné puto.

Ryby – Rak a Škor­pión

Rak rov­nako ako aj Ryby sú veľmi cit­livé zna­me­nie, a svoj ži­vot ria­dia podľa ci­tov. Spolu zdie­ľajú uhol po­hľadu, ktorý os­tat­ným zna­me­niam chýba. Pre Škor­pi­óna sú Ryby zna­me­ním, s kto­rým do­káže nad­via­zať veľmi úzky vzťah. Cí­tia sa spolu bez­pečne a na tom je po­sta­vený celý ich vzťah.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre