Od­pusti si. Sebe. Jemu. Iným. Všet­kým. 

Ver mi, oslo­bo­díš sa a po­tom sa ti bude lep­šie dý­chať. Bu­deš sa znova usmie­vať a tvoje vnútro ne­bude po­ci­ťo­vať strach a smú­tok.

Na­prav chyby v tvo­jom ži­vote. Každý deň máš na to, aby si ich na­pra­vila. Každý deň máš novú prí­le­ži­tosť na to, aby si si od­pus­tila veci.

pe­xels.com

Sebe tie, ktoré si ne­spra­vila a tvoje srdce po nich tú­žilo. Sebe tie, kedy si ub­lí­žila ľu­dom, a tak si ich stra­tila. 

Jemu tie zlé, ktoré uro­bil, možno to tak ne­mys­lel. Jemu tie dobré, ktoré ne­spra­vil, ne­ve­del ako. 

Ro­dine tie, keď ťa nú­tili do roz­hod­nutí, ktoré ti boli proti srsti. 

Od­pusti všet­kým. Ne­pôjde do zo dňa na deň, ale čo ti mô­žem sľú­biť je to, že sa ti bude po­tom lep­šie dý­chať. Bude sa ti lep­šie krá­čať ži­vo­tom. Vi­dím, aký si ne­sieš ka­meň. Že si prí­liš cit­livá a be­rieš veci vážne, tak vážne, že ťa do­kážu zni­čiť. Je na čase to zme­niť.

pe­xels.com

Pre­tože toto by ťa po­stupne udu­silo. Ne­us­tále sa dí­vaš len do mi­nu­losti a ne­mô­žeš ni­komu od­pus­tiť ako ťa tu mohli ne­chať, samú, stra­tenú a bez­brannú. No ver si! Ty taká nie si.

Máš v sebe skrytú silu, ob­jav ju. Nájdi ju a vy­uži ju vo svoj pros­pech.

Je to ťažké. Na­ozaj je ťažké od­pus­tiť ľu­dom, ktorí v na­šom ži­vote za­ne­chali ryhy tak hl­boké, že si to bu­deme pa­mä­tať do konca ži­vota. 

Už viac sa ne­dí­vaj do mi­nu­losti, čo bolo a aké zlé to bolo. Dí­vaj sa na to, čo ti môže pri­niesť dne­šok, zaj­traj­šok. Oslo­boď sa. Ne­dus to v sebe.

Všetko, čím si si pre­šla, je to, čo ťa tvorí te­raz. Si mladá, krásna, am­bi­ci­ózna žena s dob­rou du­šou. Nech­cem, aby si už viac pla­kala. Zo­žiera ťa to.

pe­xels.com

Po­zri sa na seba. Si chorá z tohto sveta a ne­vieš ako môže byť v ta­kom krás­nom svete toľko ne­ná­visti. Ne­vieš, prečo sú nie­ktorí ľu­dia zrazu tak chladní a ne­cit­liví. No vy­lie­čiš sa. Od­pus­te­nie lieči.

Za­čni se­bou. 

Od­pusti si všetko čo tiaži tvoju dušu. 

A znova sa usmej. 

Do­ká­žeš to!

Komentáre