Oce­ne­nie za prí­kladné služby si vy­slú­žila ja­pon­ská že­lez­ničná spo­loč­nosť, ktorá denne za­chá­dza do od­ľah­lej sta­nice Kami-Ši­ra­taki, aby sa miestne dievča do­stalo do školy – a po­tom zase späť, na­pí­sal brit­ský den­ník Daily Te­leg­raph.

Každý škol­ský deň po­sledné tri roky pri­chá­dza vlak o 7:04, aby vy­z­dvi­hol svoju je­dinú ces­tu­júcu, a o 17:08 ju zase od­ve­zie do­mov.

3017981F00000578-3395828-image-m-70_1452615755710

30141E6B00000578-3395828-image-a-63_1452613974803

Že­lez­ničná spo­loč­nosť chcela sta­nicu uzav­rieť pred tromi rokmi, kvôli ne­vy­ťa­že­nosti spoju. Keď ale zis­tila, že je na nej ško­láčka zá­vislá, roz­hodli sa službu za­cho­vať, aby dievča mohlo do­kon­čiť školu.

301797F900000578-3395828-Hokkaido_Railway_Co_s_service_has_been_praised_for_its_commitmen-m-15_1452618677283

zdroj: ve­de­lis­teze.sk

Komentáre