Koz­me­tická značka NYX bola za­lo­žená v roku 1999 v Los An­ge­les v Ka­li­for­nii, pod­ni­ka­teľ­kou a fil­mo­vou mas­kér­kou Toni Ko. Ná­zov značky je in­špi­ro­vaný gréc­kou bo­hy­ňou noci NYX. Fi­lo­zo­fiou spo­loč­nosti je pri­ná­šať zá­kaz­níč­kam ra­dosť z lí­če­nia za prí­stupné ceny a zá­ro­veň im pri­ná­šať mož­nosť cí­tiť sa ako krásne grécke bo­hyne.

Fakt, že koz­me­tická značka NYX bola u nás na Slo­ven­sku do­te­raz mi­nu­los­ťou, sa v pia­tok 7.10. po­da­rilo v Au­parku zme­niť. O 10:00 sa práve v pia­tok ot­vo­rila his­to­ricky prvá pre­dajňa tejto iko­nic­kej značky u nás. Už aj my sa mô­žeme te­šiť z toho, že máme k dis­po­zí­cii vý­ber z na­ozaj pro­fe­si­onál­nej, veľmi hra­vej a hlavne zvuč­nej značky ce­lo­sve­to­vého for­mátu, ktorú si ob­ľú­bili pro­fe­si­onáli ale aj ti­sícky diev­čat. Vo svete a hlavne v Ame­rike, kde bola aj za­lo­žená, sa pre­slá­vila hlavne svo­jimi iko­nic­kými rúžmi vo všet­kých far­bách dúhy, ale aj mno­hým iným.

Prí­chod značky si ne­ne­chali ujsť stovky nad­šen­cov, ktorí už od 10:00 stáli pred pre­daj­ňou v ra­dách a ča­kali kým ich pus­tia dnu, pre­tože pries­tory bu­tiku sú ob­me­dzené. Aj to bolo dô­ka­zom, ako veľmi vy­chý­rená táto značka je. Do­te­raz sme kvôli nej mu­seli ces­to­vať do za­hra­ni­čia alebo si ju ob­jed­ná­vať z e-sho­pov. Dnes už máš aj ty jed­no­duch­šiu mož­nosť. Stačí ti zájsť do bra­ti­slav­ského Au­parku.img_5476img_5458

Ot­vo­re­nie však ne­bolo to je­diné, na čo sa mohli mnohí te­šiť. Ča­kalo nás meet and greet; inak po­ve­dané mož­nosť stret­núť sa so zná­mymi blo­ger­kami ako sú Mar­tina Hor­ňá­ková alias Moma, vi­zá­žis­t­kou Lu­ciou Slá­deč­ko­vou zná­mou ako Lu­cid Style, Lucy Pug, ktorú ste mohli stret­núť v NYX v so­botu spolu s blo­ger­kou Petra Lo­ve­ly­Hair, ktorá pre­dajňu sláv­nostne ot­vo­rila. Moma a Lu­cid mali od 15:00 do 17:00 au­to­gra­miádu a celé dve ho­diny za nimi cho­dili ich fa­nú­ši­ko­via. Ak­ciou nás spre­vá­dzala mo­delka a mo­de­rá­torka Soňa Skon­cová.                                                                                                                       img_5607Moma Hor­ňá­ková a Lu­cia Slá­deč­kováimg_5619

totoMo­de­rá­torka ak­cie Soňa Skon­cová nám pre­zra­dila niečo ohľa­dom jej vzťahu ku tejto koz­me­tic­kej značke:

„Ja mu­sím po­ve­dať, že túto značku po­znám už na­ozaj veľmi veľa ro­kov, keďže som žila a veľmi často nav­šte­vu­jem mesto Los An­ge­les. Po­čula som o nej pr­vý­krát pred ne­ja­kými pia­timi rokmi. Je na­ozaj veľmi ob­ľú­bená či už v Ka­li­for­nii alebo cel­kovo v Ame­rike a ja sa veľmi te­ším, že ko­nečne prišla aj na Slo­ven­sko. Mys­lím, že na­ozaj veľa ľudí sa na túto značku na­ozaj te­šilo. NYX je vý­ni­močná koz­me­tika hlavne rúžmi, pre­tože majú silnú pig­men­tá­ciu.  Či už sú to tie matné alebo so sil­nou pig­men­tá­ciou dr­žia farbu a sú na­ozaj su­per. Lí­cenky od nich mám tak­tiež veľmi rada.“

 

Blo­gerka a zá­ro­veň you­tu­berka, Moma, pri­lá­kala na ot­vo­re­nie mnoho svo­jich fa­nú­ši­kov. Nie­ktorí si kvôli nej vy­stáli do­konca dvoj­ho­di­novú radu. Au­to­gra­miáda to­tiž trvala dve ho­diny a ona sa ani na chvíľu ne­za­sta­vila. Od­fo­tila sa a po­ke­cala s kaž­dým jej fa­nú­ši­kom, ktorý za ňou pri­šiel. Vo svo­jich be­auty tu­to­riá­loch po­u­žíva značku NYX často, preto sme sa jej spý­tali, aké má s ňou skú­se­nosti :

„Nyx je niečo na som už veľmi dlho ča­kala, kým príde na Slo­ven­sko. Po­znám túto značku od kedy som bola v LA. Bola som tým od­vtedy úplne po­sad­nutá. Toto je jedna z mála zna­čiek, ktorá práve prišla nie­len do Čiech ale aj na Slo­ven­sko. Hrozne sa te­ším z toho, že práve te­raz, keď som sa pre­sťa­ho­vala do Bra­ti­slavy tu je aj tento ob­chod. Od NYX sú moje ob­ľú­bené vý­robky prav­de­po­dobne rúže, je­den mám práve na sebe, pod­kla­dové bázy, ktoré sú do­po­siaľ naj­lep­šie, aké som kedy po­u­ží­vala. Od­po­ru­čila by som práve tie pod­kla­dové bázy, pre­tože sa na ne veľmi dobre na­ná­šal make-up, tak­tiež sadu na obo­čie, pre­tože som mala prob­lém nájsť ne­jaké pro­dukty na obo­čie, ktoré by mi na­ozaj vy­ho­vo­vali. Tiene od NYX sú niečo, čo je na­ozaj skvelé.“

toto3 toto2img_5629

Na ak­cii ne­mohla chý­bať ani skvelá make-up ar­tis­tka Lu­cia Slá­deč­ková, ktorú všetci po­známe pod me­nom Lu­cid alebo Lu­cid Style. Am­ba­sá­dor­kou značky NYX pre Slo­ven­sko je práve ona. Lí­če­nie je jej váš­ňou a práve preto ma ne­na­padá ni­kto iný, ktorý by nám mo­hol po­ve­dať niečo zau­jí­ma­vej­šie o ak­tu­ál­nych tren­doch a vy­chy­táv­kach v lí­čení :

img_5628„Te­raz sú mo­men­tálne trendy, ak si všim­nete, keď voj­dete do ob­chodu, všade samé farby. Už to trvá na Slo­ven­sku mi­ni­málne rok. Ja som už v mi­nu­losti skú­šala ro­biť tieto be­auty trendy na jed­nej mo­delke, me­nila som jej rúže a boli to práve rúže NYX. Ko­nečne mám s tou znač­kou aj bliž­šie do­či­ne­nia, čiže spo­lu­prácu ako am­ba­sá­dor pre NYX čo ma veľmi teší, pre­tože je to mla­distvá značka a ľu­ďom pri­náša tú hra­vosť fa­rieb. Mo­men­tálne sú tiež veľmi IN fa­rebné linky, ktoré tiež náj­dete ur­čite v ob­chode. Žltú, modrú, čer­venú, oran­žovú, fia­lovú; dá sa s nimi per­fektne vy­hrať. Moje ob­ľú­bené vý­robky sú LI­QUID rúže, za­schý­najú na pe­rách, ce­novo sú do­stupné a mô­žete ich strie­dať podľa toho, akú máte ná­ladu.“

                         

 

Pre­dajňu sme po­zorne pre­skú­mali aj my, skú­šali sme rôzne od­tiene rú­žov, pre­tože ich tam bolo na­ozaj po­žeh­nane, a ne­ve­deli sme sa na toľkú nád­heru po­kope vy­na­dí­vať! Mys­lím, že každé jedno dievča, ktoré do pre­dajne vstú­pilo ne­odišlo as­poň bez jed­ného ma­lého po­te­še­nia, či už v po­dobe ospe­vo­va­ných rú­žov alebo nie­čoho rov­nako kva­lit­ného a pek­ného. Toľko krás­nej a hlavne trendy koz­me­tiky po­hro­made ne­ne­chá chlad­nou žiadnu be­auty ná­kupnú ma­niačku. Pre­svedčte sa o tom priamo v Au­parku v Bra­ti­slave alebo pro­stred­níc­tvom na­šich fo­tiek. 🙂to3

to2tooo1pppp   img_5538img_5536nyyyx

Pho­tos : Ma­rianna Hen­ne­lová

Komentáre