Či už cho­díš do práce alebo do školy, je po­trebné zá­so­biť sa jed­lom, ktoré Ti sprí­jemní aj nie­ktoré únavné a ru­tinné po­vin­nosti. Sa­moz­rejme že je naj­ľah­šie kú­piť si v bu­fete ho­tovú ba­getu a niečo sladké k tomu, ale po ta­komto jedle do­sta­neš rýchlo hlad a na­vyše to nie je vô­bec zdravá voľba.

Preto je to oveľa lep­šie na­učiť sa doma va­riť a pri­pra­vo­vať si vlastné jedlo na deň vo­pred, a pri­tom vô­bec ne­musí ísť o žiadne kom­pli­ko­vané a zdĺhavé chys­ta­nie.

Vďaka ta­ké­muto spô­sobu stra­vo­va­nia  po čase uvi­díš zmeny nie­len v Tvo­jej pe­ňa­ženke – pre­tože do­ká­žeš ušet­riť viac pe­ňazí, ale tak­tiež aj na svo­jej po­stave. Je to spô­so­bené tým, že ako­náhle si za­čneš jedlá pri­pra­vo­vať doma, bu­deš presne ve­dieť, čo každé kon­krétne jedlo ob­sa­huje a tým pá­dom by si mala upred­nost­niť zdravé al­ter­na­tívy po­kr­mov.

Ako sva­činku si mô­žeš so se­bou vziať jo­gurt s tro­chou vlo­čiek a ovo­cím, rôzne druhy smo­ot­hies alebo mojú ob­ľú­benú cí­ce­rovú ná­tierku – hum­mus s nák­ra­ja­nou ze­le­ni­nou. Všetky toto ťa do­káže per­fektne za­sý­tiť a ne­mu­síš hla­do­vať, do­kým bude obed.  Mô­žeš si uva­riť aj ze­lený čaj, ktorý do­káže vý­borne na­kop­núť ener­giu.
11255078d0d7417511b7342cd05ea71b

zdroj: pin­te­rest

Na obed mô­žeš zvo­liť čo­koľ­vek podľa tvo­jej fan­tá­zie a chute. Z prí­lohy si mô­žeš vy­brať z rôz­nych dru­hov ryže, ces­to­vín – hľa­daj hlavne ce­lo­zrnné a špal­dové alebo sladké ze­miaky. K tomu pri­daj biel­ko­vinu, ktorú máš rada, či už je to va­jíčko, mäso alebo stru­ko­vina. Celé to za­konči veľ­kým množ­stvom ze­le­niny po­kvap­ným oli­vo­vo­vým ole­jom. Ta­kúto troj­kom­bi­ná­ciu mô­žeš strie­dať do­okola podľa toho čo máš práve v chlad­ničke a vždy z toho vy­tvo­ríš niečo nové.
1.                                            zdroj: pin­te­rest

Po obede sa veľa ľudí sťa­žuje na chuť na niečo sladké. Vy­rieš to kús­kom hor­kej čo­ko­lády alebo man­d­ľami, ktoré sú pri­ro­dzene sladké. Kľudne si uvar aj kávu, ak ju máš rada, pri­daj do nej tro­cha ško­rice, ko­ko­so­vého masla a ak po­tre­bu­ješ aj ly­žičku trs­ti­no­vého cukru a do­káže ti na­hra­diť po­obed­ňajší de­zert.

Mô­žeš mi ve­riť, že keď za­čneš deň správ­nymi ra­ňaj­kami, ktoré si v kľude zješ ráno pred prá­cou či ško­lou a po­tom bu­deš po­kra­čo­vať jed­lami z domu, ve­čer Ťa ne­budú až tak lá­kať rôzne ne­zdravé dob­roty, ale rad­šej opäť siah­neš po nie­čom vý­živ­nom a zá­ro­veň chut­nom.

Za­čni nový týž­deň vý­zvou, že sa bu­deš sna­žiť pri­pra­vo­vať si čo naj­viac je­dál doma a tým eli­mi­nu­ješ kon­zu­má­ciu ne­vhod­ných ho­to­vých je­dál z ob­cho­dov.

Komentáre