Mám po­cit, že sme za­budli vní­mať sku­točnú krásu. Krá­čame po uli­ciach so sklo­ne­nými hla­vami ťu­ka­júc do mo­bi­lov. Keď sa nám aj na chvíľu po­darí od­tr­hnúť od nich zrak a roz­hliad­neme sa okolo seba, ne­vní­mame pod­statu krásy. Po­ze­ráme sa na svet a ľudí po­vr­chne. Zau­jíma nás, kto má čo ob­le­čené, aké znač­kové te­nisky sú te­raz ,,in“, prí­padne ko­men­tu­jeme, ako si on alebo ona mohli niečo také vô­bec na seba ob­liecť. Sú na­ozaj ma­te­riálne veci tým, čo nás pre oko­lie robí at­rak­tív­nymi?

Na prvý po­hľad krásna žena ne­musí mať do­ko­nale upra­vené obo­čie, na­la­ko­vané nechty a tri­sto eurovú ka­belku. To, čo nás robí krás­nymi, sme my sami. To, čo z nás vy­ža­ruje. Zdravé se­ba­ve­do­mie, ktoré kričí do sveta: ,,Toto som ja. Ta­káto, v ce­lej svo­jej kráse a nič by som na sebe ne­me­nila.“

ar­chív Just­wo­man

Všetko za­čína roz­hod­nu­tím

Do­pra­co­vať sa ale k ta­ké­muto mys­le­niu a po­zi­tív­nemu vní­ma­niu seba veru nie je jed­no­du­ché. Naj­čas­tej­šie veci, ktoré s ka­ma­rát­kami ro­zo­be­ráme sú práve naše ne­do­ko­na­losti. Roz­prá­vame sa o tom, akú máme hroznú pleť, zni­čené vlasy či po­lá­mané nechty. Úp­rimne, koľko z nás si ráno pred zrkad­lom po­vie: ,,Dnes vy­ze­rám dobre a čo je lep­šie, aj sa tak cí­tim. Toto bude skvelý deň.“ Môže to vy­znieť tro­chu ko­micky, keď si pred­sta­vím vý­buch na hlave, s kto­rým sa každé ráno pre­bú­dzam, ne­ho­vo­riac o opuc­hnu­tých očiach po pár ho­di­nách spánku, ale sku­točne to nie je o tom. Je to len o na­sta­vení mysle.

pe­xels.com

Svoje o tom ve­dia aj am­ba­sá­dorky pro­jektu Just­wo­man by Divaˈs Ve­ro­nika Ostrihoňová a Tina Tur­ne­rová.

„Pre mňa je žena najk­raj­šia, keď je vy­rov­naná, keď to z nej aj cí­tiš. Mys­lím si, že práve športy a po­hyb k tomu ve­dia po­môcť. Ba­lans či už u ženy alebo muža je veľmi dô­le­žitý a treba na ňom pra­co­vať. Práve ta­ký­mito po­du­ja­tiami a ak­ti­vi­tami sa k tomu dá ľahko do­pra­co­vať.“ (Ve­ro­nika Ostri­ho­ňová)

Táto myš­lienka robí toto po­du­ja­tie je­di­nečné. Ranná joga, päť ki­lo­met­rový beh a hit tohto leta – padd­le­bo­ard sa po­sta­rajú o do­ko­nalú sú­hru tela a duše. A čo je hlavné, už žiadne vý­ho­vorky typu ne­mám čas, ne­mám kde a samú ma to ne­baví. Stačí si po­ve­dať: ,,Idem do toho,“ za­vo­lať svoju ka­ma­rátku, ses­tru či ma­minu a strá­viť s nimi čas nie len zá­bav­ným, ale aj uži­toč­ným spô­so­bom.

„Beh je veľmi zdravý, zvy­šuje kon­dí­ciu, ale čo je hlavné, do­káže ho každý, takže je to su­per uni­ver­zálny šport pre všet­kých. Padd­le­bo­ard je zase skvelý a zá­ro­veň kre­a­tívny po­hyb, ktorý patrí do úplne inej ka­te­gó­rie špor­tov. Preto je veľmi dobré, že si ho mô­žete vy­skú­šať a spra­viť prvý krok. Ne­exis­tuje niečo ako ide­álny čas za­čať so špor­tom, tak prečo tak ne­uro­biť práve te­raz?“ (Tina Tur­ne­rová)

ar­chív Just­wo­man

Každá sme iná, máme inú pred­stavu o ži­vote, ba­via nás iné veci. Čo nás spája je, že všetky chceme byť krásne, spo­kojné a vy­rov­nané. Pre­tože len vtedy sa cí­time na­ozaj dobre. Skú­sime to teda do­siah­nuť spo­ločne na najš­tý­lo­vej­šej dám­skej jazde tohto roku? Poď na stránku www.just­wo­man.sk, alebo si ob­saď svoje miesto/ka­ri­matku jed­ným kli­kom tu.

ar­chív Just­wo­man

A prečo ok­rem po­moci sebe, svojmu telu a duši, ne­po­môcť aj iným? Ženy predsa vždy dr­žali spolu.

„Po­du­ja­tie Just­wo­man by Divaˈs má aj veľmi peknú myš­lienku. Svo­jou účas­ťou spo­ločne pod­po­ríme Ligu proti ra­ko­vine a pris­pe­jeme k in­for­mo­va­nosti o pre­ven­cii proti ra­ko­vine kr­čka ma­ter­nice. Takže to je jed­no­du­cho skvelá ak­cia na šport, na zá­bavu, vy­ži­tie a ok­rem toho, keď chcete ešte aj po­môcť dob­rej veci, tak je to ide­álna kom­bi­ná­cia. “ (Ve­ro­nika Ostri­ho­ňová)

Ak ťa táto ak­cia nadchla rov­nako ako mňa, vi­díme sa 15. júla v Bra­ti­slave na Veľ­kom Draž­diaku. Pre­tože – Who run the world? Girls!

Chceš od Ve­ro­niky a Tiny do­zve­dieť aj ďal­šie dô­vody, prečo by si tam ur­čite ne­mala chý­bať? Nájdi si ešte chvíľku času a pusti si vi­deo.

Komentáre