Ak ťa Lidl móda do­te­raz ni­jako zvlášť ne­zau­jala, možno sa to čo­skoro zmení. Ne­mecký dis­kontný re­ťa­zec oslo­vil ne­meckú mo­delku He­idi Klum a do­hodli sa na spo­lu­práci. Mo­delka na­vrhne pre Lidl svoju vlastnú ex­klu­zívnu ko­lek­ciu ob­le­če­nia, ktorá ale zá­ro­veň bude ce­novo do­stupná pre kaž­dého. 

the­sun.co.uk

Ko­lek­cia sa do­stane do pre­daja kon­com tohto roka. Najprv sa pred­staví v 650-tich pre­daj­niach vo Veľ­kej Bri­tá­nii, ne­skôr sa za­čne pre­dá­vať aj v Európe a Ame­rike. He­idi v mi­nu­losti spo­lu­pra­co­vala so znač­kami Vic­to­ria´s Sec­ret a Bir­kens­tock. So spo­loč­nos­ťou Lidl má ale väč­šie a dl­ho­do­bej­šie plány. Ok­rem kús­kov ob­le­če­nia, ktoré sama na­vrhne, sa bude ak­tívne po­die­ľať aj na ce­lej nad­chá­dza­jú­cej mód­nej kam­pani re­ťazca Lidl.

„Lidl je známy pre­da­jom kva­lit­ných vý­rob­kov za pri­ja­teľné ceny a som hrdá, že mô­žem byť sú­čas­ťou tejto mód­nej spo­lu­práce”, ho­vorí nad­šená Klum. „Je to skvelé, pre­tože móda by mala pri­ná­šať ra­dosť a každý by mal mať mož­nosť do­priať si toto po­te­še­nie.”

Sur­prise 😻 ILYV ❤️❤️❤️ #luc­ky­girl #happy #you­andme

A post sha­red by He­idi Klum (@he­i­dik­lum) on

K uve­de­niu ko­lek­cie dôjde na ak­cii Lidl Fas­hion Week, ktorý sa stane stá­lym kon­cep­tom re­ťazca. Bude pre­zen­to­vať módnu po­nuku spo­loč­nosti Lidl a bude sa opa­ko­vať viac­krát ročne vo všet­kých kra­ji­nách. He­idi bude pr­vou mód­nou di­zaj­nér­kou, ktorá sa na Lidl Fas­hion Week pred­staví a kto­vie na čo sa mô­žeme te­šiť do bu­dúc­nosti.

zim­bio.com

Ko­la­bo­rá­cie hviezd s dis­kont­nými re­ťaz­cami nie sú až ta­kou no­vin­kou. Mi­nulý rok vy­tvo­rila mul­ti­mi­li­onár­ska de­dička Pa­ris Hil­ton pre Lidl ko­lek­ciu vla­so­vých sty­lin­go­vých pro­duk­tov. Ob­sa­ho­vala ok­rem iného aj kulmu na vlasy za 12,99 eur a fén za 14,99 eur.

the­sun.co.uk

Lidl, rov­nako aj po­dobné siete su­per­mar­ke­tov chcú ta­kouto for­mou pri­lá­kať do svo­jich ob­cho­dov bo­hat­ších zá­kaz­ní­kov. Zo­stanú však aj pri po­nuke lac­nej­ších mód­nych ko­lek­cií, ktoré si v ich pre­daj­niach mohla nájsť do­te­raz.

Komentáre