Ho­vorí sa, že vlasy sú ko­ru­nou krásy. Sna­žíme sa o ne sta­rať čo naj­lep­šie, ako vieme, no nie­kedy nie je vý­sle­dok aj tak do­sta­ču­júci. Tieto dvo­j­ičky, ako sa zdá s tým už ne­majú naj­menší prob­lém, ale aj ony sa mu­seli vy­rov­nať s tým, ako tomu bolo v mi­nu­losti.

Zo­znám sa s iden­tic­kými dvoj­ča­tami, Cip­ria­nou Qu­ann a TK Won­der. Ak by si ich stre­tol na ulici, ur­čite by si ich len tak ne­pre­hlia­dol, práve na­opak. Po­zor­nosť to­tiž pú­tajú svo­jimi ne­všed­nými vlasmi, ktoré sú na­vyše aj prí­rodné.

V mi­nu­losti diev­čatá svoje vlasy ale ne­mali prí­liš v láske. Skôr ich ne­ná­vi­deli. Cip­riana si spo­mína na ob­do­bie, kedy jej do­konca pre­ká­žali: „Za­čí­nala som svoje vlasy sku­točne ne­ná­vi­dieť a po­va­žo­vala som ich za ob­rov­skú pre­kážku.“ Ale ako išiel čas, diev­čatá sa roz­hodli pre­stať svoje vlasy na­rov­ná­vať a za­čali ich pri­jí­mať také, aké sú. Stali sa z nich krá­ľovné pri­ro­dze­ných vla­sov, čo spô­so­buje žiar­li­vosť u ne­jed­nej ženy po ce­lom svete. Na Ins­ta­grame má každá z nich viac ako 100 ti­síc sle­do­va­te­ľov.

Ok­rem toho ses­try, aj spolu s ich veľmi dob­rou ka­ma­rát­kou Ni­kis­hou Brun­son stoja za blo­gom s náz­vom Ur­ban Bush Ba­bes, v kto­rom sa ve­nujú najmä pri­ro­dze­ným vla­som, móde, zdra­viu, ži­vot­nému štýlu, hudbe, ume­niu či kul­túre.

TK Won­der ho­vorí aj o tom, ako sa os­tatní ľu­dia zvykli sprá­vať k oso­bám s afro účesmi: „Mys­lím si, že to prišlo až do bodu, kde ľu­dia po­hŕdali tými, ktorí no­sili svoje vlasy pri­ro­dzené a boli tam ne­po­chybné ná­znaky hanby voči ľu­ďom, ktorí no­sili svoje vlasy na­tu­rálne alebo v afro úče­soch.“ TK Won­der ešte do­dáva, že: „To bolo o pre­lo­mení ste­re­oty­pov a po­hŕda­vého vní­ma­nia, ktoré má­vali ľu­dia o pri­ro­dze­ných vla­soch.“ A te­raz, čo­koľ­vek sa tieto dvo­j­ičky roz­hodnú ro­biť, púš­ťajú sa do toho s am­bí­ciou, se­ba­dô­ve­rou, váš­ňou a sa­moz­rejme s krás­nymi vlasmi. Možno by sme mali pre­stať bo­jo­vať s tými naši drob­nými „ne­do­stat­ka­mi“ a pre­me­niť ich na našu pred­nosť, ako to spra­vili tieto ne­wy­or­ské dvo­j­ičky.

V mi­nu­losti Cip­riane jej vlasy pre­ká­žali

twins-hair-urban-bush-babes-cipriana-tk-quann-32-58c654e9abcc6__700

ins­ta­gram.com/Cip­riana Qu­ann

To sú ony. Dvo­j­ičky Cip­riana Qu­ann a TK Won­der

landscape-1430455069-gallery-1430412224-tk-cip-portrait-1

Kath­ryn Wir­sing

Stačí len pri­jať to, kým sme

twins-hair-urban-bush-babes-cipriana-tk-quann-17-58c654cddc4d5__700

ins­ta­gram.com/Cip­riana Qu­ann

twins-hair-urban-bush-babes-cipriana-tk-quann-4-58c654b3d899c__700

ins­ta­gram.com/TK Won­der

twins-hair-urban-bush-babes-cipriana-tk-quann-27-58c654e08710c__700

ins­ta­gram.com/TK Won­der

instagram.com/Cipriana Quann

ins­ta­gram.com/Cip­riana Qu­ann

Diego Villarreal

Diego Vil­lar­real

4 dlhybanner

bo­red­panda.com

Komentáre