Fo­to­graf Mar­cos Al­berti po­zval svo­jich ka­ma­rá­tov do štú­dia a všet­kých od­fo­til. Po­tom im na­lial víno, po­tom druhý po­hár a na­ko­niec aj tretí. Vý­sle­dok je, ako to po­ve­dať, sran­dovný.

„Prvé víno je k jedlu, druhé víno je o láske, tre­tie víno je chaos,“ po­ve­dal Mar­cos. „Ne­bolo to nič špe­ciálne, člo­vek si dal po­hár a od­fo­til som ho. Tvár, stena..tri­krát.“

Po­zri si vý­sledky, ktoré stoja za to.

alberti07 alberti12 alberti14 alberti18 alberti20 alberti21 alberti22 alberti25 alberti27 alberti29 alberti30 alberti32 alberti38 alberti39 alberti40 alberti41 alberti42 alberti44 alberti46 alberti47 alberti48 alberti51

zdroj: adweek , foto: Mar­cos Al­berti

Komentáre