Kto­vie, či si man­žel­ský pár Do Won Chang and Jin Sook mys­leli keď za­lo­žili ob­chod s dám­skym ob­le­če­ním, že o 32 ro­kov ne­skôr budú vlast­niť 760 týchto ob­cho­dov vo viac ako 5 kra­ji­nách sveta. A väč­šou no­vin­kou je, že sa stále roz­ras­tajú a tento rok ot­vá­rajú ďal­šie po­bočky  v pia­tich kra­ji­nách Európy, me­dzi ktoré patrí aj Slo­ven­sko!

Čím je vlastne táto značka taká po­pu­lárna a prečo by si sa jej prí­chodu do na­šej kra­jiny mala te­šiť aj ty?

Keď man­žel­ský pár z Juž­nej Kó­rei v roku 1984 po­sta­vil prvý ob­chod, nie­sol ná­zov Fas­hion 21 a vý­ber ne­bol naj­väčší. Pre­dá­vala sa tam móda iba pre ženy. Ale aj tak mali po roku taký ob­rov­ský úspech, že nie­lenže sa za­čali roz­ras­tať, ale do svojho sor­ti­mentu pri­dali aj pán­ske ob­le­če­nie a ne­skôr už aj meno Fo­re­ver 21. Dnes už tu mô­žeš nájsť od det­ského ob­le­če­nia tak­mer všetko. Stále však ne­vieš, prečo po­ve­dať áno to­muto ob­chodu?

Fo­re­ver 21 je pre­slá­vený tým, že po­núka kúsky, ktoré akoby prišli rovno z mód­nej pre­hliadky. A preto ak si aj ty ob­čas s ti­chou zá­vis­ťou po­ze­rala ne­jakú módnu pre­hliadku, ne­mu­síš už iba sní­vať o tom, aké by to bolo dať takú kopu pe­ňazí za ten čierny top.  Fo­re­ver 21 je to­tiž to­le­rantný k na­šim pe­ňa­žen­kám a preto si už aj ty mô­žeš do­vo­liť za­žia­riť ako ce­leb­rita.

Sídlo tohto sve­to­vého ob­chodu bude v na­šom hlav­nom meste a preto sa tam nie­kedy za­stav, či už na ná­kupy alebo sa as­poň in­špi­ro­vať. Veď aj sa­motný Do Won Chang za­čí­nal ako pra­cov­ník na pumpe alebo v ka­viarni. Preto nie sú tieto ob­chody plné len úžas­nej módy, ale aj in­špi­rá­cie a tvr­dej práce.


forever-21-store
foto: news.ap­pa­rel­re­sour­ces.com
co­ver foto: ma­ce­rich.com

Komentáre