Aj ty si už pod­ľahla sú­čas­nému trendu you­tu­bo­va­nia? Po­kiaľ teda ne­máš už svoj vlastný ka­nál, na ktorý na­tá­čaš vi­deá, tak si ho as­poň upred­nost­nila pred tel­kou. Tu si mô­žeš vy­brať čo a kedy chceš po­ze­rať. A že sa tam dá nájsť sku­točne všetko si sa už ur­čite pre­sved­čila. Tiež máš ale nie­kedy zmä­tok zo všet­kých tých báb, ktoré ti ra­dia čo sa k čomu nosí? Ak áno, skús si nájsť nie­koľko ka­ná­lov, ktoré sa fakt oplatí po­ze­rať.

 

Wendy´s Lo­ok­book

Táto exo­tická slečna by ur­čite ne­mala chý­bať me­dzi tvo­jimi od­bermi ak máš as­poň tro­cha nos na módu. Jej mi­ni­ma­liz­mus a pre­pra­co­va­nosť vi­deí ťa ur­čite do­stanú. Má nie­len vý­borný vkus, ale uvi­díš, že ťa do­stanú aj jej je­di­nečné lo­ok­bo­oky.
Mejuri-1-472x708foto: wen­dys­lo­ok­book.com

 

Zo­ella

Mys­lím, že toto meno ne­treba ani pred­sta­vo­vať. Sú­časná brit­ská you­tu­berka s naj­väč­ším po­čtom odo­be­ra­te­ľov (čo sa žien týka) má do módy ur­čite čo po­ve­dať. Ne­jaký ten rok sa v tom už po­hy­buje a po pre­lis­to­vaní jej ka­nálu zis­tíš, aké množ­stvo mód­nych kús­kov táto slečna vlastní a čo sa práve nosí a čo nie.
20160219_ZOESUGG_SLGSHOT_04_0543_FINAL-865x1298foto: zo­ella.co.uk

 

Tess Chris­tine

O niečo me­nej od­be­ra­te­ľov (na sve­tové po­mery) má mladé dievča Tess Chris­tine. To jej však ne­uberá na kva­lite. Je známa svo­jimi Get The Look vi­de­ami, kde ti ukáže, ako sa aj ty mô­žeš in­špi­ro­vať ce­leb­ri­tami a ich out­fitmi. A toto ši­kovné dievča má v zá­lohe aj množ­stvo Tra­vel dia­ries, kde ces­tuje po svete so svo­jim chlap­com, tak sa u nej ur­čite za­stav.
13739581_156984824708695_2089935512_nfoto: ins­ta­gram


Int­hef­row

Ďal­šia brit­ská slečna s bie­lou hri­vou (na ktorú pre­šla po ru­žo­vej a fia­lo­vej) si tiež za­slúži tvoj od­ber. U nej mô­žeš na­čer­pať množ­stvo in­špi­rá­cie a aj od­vahy. Nie­ktoré jej kúsky sú to­tiž na naše „po­mery“ tro­cha ex­tra­va­gantné, no za to je­di­nečné a práve ona ti ukáže, ako správne vy­nik­núť a ostať in.
IMG_9403foto: int­hef­row.com

 

What Oli­via Did

A ako sa ho­vorí „last but not le­ast“ uvá­dzam ka­nál What Oli­via Did. Oli­via síce nemá mi­li­óny od­be­ra­te­ľov, ale z jej vi­deí zis­tíš, že to, čo robí ju baví a ur­čite sa u nej nu­diť ne­bu­deš. Popri rôz­nych ty­poch jej vi­deí vy­ni­kajú hlavne jej hauly, kde vi­dieť, že od­vaha a správny vkus ne­chýba ani tejto slečne.
28239273843_3292f849ef_bfoto: wha­to­li­via­did.com

Komentáre