Piaty roč­ník mód­nej pre­hliadky Fas­hion De­light, za kto­rým stoja ši­kovní or­ga­ni­zá­tori Sis Chlu­mecká, Pat­rik Ščas­no­vič a Gre­gory Go­nel, pri­nie­sol do Tr­navy po­riadny ná­val po­zi­tív­nej ener­gie, štýlu, tanca a hudby.

10. mája sme mali mož­nosť za­žiť v ná­kup­nom cen­tre City Aréna v Tr­nave per­fektne zor­ga­ni­zo­vaný event Fas­hion De­light, ktorý pri­pra­vili štu­denti z fa­kulty mas­me­diál­nej ko­mu­ni­ká­cie v spo­lu­práci so SHO­Wart.

foto: Ma­túš Pas­tor

Na mód­nej pre­hliadke sa pred­sta­vili známe slo­ven­ské ná­vrhárky ako Bla­žena Os­trov­ská, ktorá zís­kala oce­ne­nie na Bra­ti­slav­ských mód­nych dňoch v roku 2013 a Zla­tica Huj­ber­tová, ktorá sa stala ví­ťaz­kou BMD za vý­ni­močnú módnu tvorbu za rok 2016. Svoju tvorbu pred­sta­vili aj Do­mi­niqe Bo­hus, Gab­riela Gi­otto, Pa­vol Den­dis a Mi­riam Po­kojná. Z Fa­kulty mas­me­diál­nej ko­mu­ni­ká­cie v Tr­nave pred­sta­vila svoju ko­lek­ciu aj za­čí­na­júca ná­vrhárka Ka­rin Hyk­šová.

foto: Ma­túš Pas­tor

Svoje ko­lek­cie pred­viedli aj značky Or­say, Lin­dex, Tally We­ijl, Car­pisa, De­ich­mann, De­vergo či Joss Fas­hion.

foto: Ma­túš Pas­tor

V čom bol roz­diel me­dzi bež­nou pre­hliad­kou a FAS­HION DE­LIGHT?

Módna pre­hliadka Fas­hion De­light sa za­me­rala na udr­ža­teľnú módu. Práve svo­jou šou, chceli or­ga­ni­zá­tori upo­zor­niť na ne­bez­pe­čen­stvo „fast fas­hion“, ktorá zne­čis­ťuje našu pla­nétu.

foto: Ma­túš Pas­tor

Sú­čas­ťou Fas­hion De­light bolo aj pred­sta­ve­nie skvost­ných out­fi­tov pia­tich ši­kov­ných mód­nych blo­ge­riek, ktoré po­zos­tá­vali zo zo­zbie­ra­ného, ne­no­se­ného a sta­rého ob­le­če­nia. Každá z nich pred­viedla na pó­diu nie­koľko mo­de­lov.

Jed­nou z častí mód­nej šou bolo aj hod­no­te­nie out­fi­tov ši­kov­ných blo­ge­riek od po­roty.

Do po­rot­cov­ských kre­siel za­sadli: de­kanka Fa­kulty mas­me­diál­nej ko­mu­ni­ká­cie, Dana Pet­ra­nová, ro­dáčka z Tr­navy Do­mi­nika Mir­gováJirko Blatný, vla­sový sty­lista, ktorý sa po­sta­ral o účes všet­kých účin­ku­jú­cich a dvad­sať­ročná módna blo­gerka Chan­tal Co­che­rová a známa slo­ven­ská ná­vrhárka Zla­tica Huj­ber­tová.

foto: Ma­túš Pas­tor

Oce­ne­nie FAS­HION BLO­GER 2017 si za svoju ko­lek­ciu prá­vom od­niesla módna blo­gerka SO­FIA RA­VA­SOVÁ.

Komentáre