Za­bud­nite na všetko, čo ste sa od de­väť­de­sia­tych ro­kov o móde na­učili. De­nim je späť! A to vo všet­kých mož­ných po­do­bách. Ak sa chcete udr­žať na mód­nom vý­slní, len džínsy vám sta­čiť ne­budú. Tie sú to­tiž úpl­nou ne­vy­hnut­nos­ťou. Kom­bi­nujte farbu aj ma­te­riál. S po­mo­cou nie­koľ­kých rôz­nych de­ni­mo­vých kús­kov mô­žete svoj ​​vlastný oso­bitý štýl do­tiah­nuť k do­ko­na­losti. Ktorý je ten váš?

Drsná

Tento rok sa ne­mu­síte báť ani džín­so­vých kom­bi­ná­cií. Na­prí­klad tzv. „džísky“ skom­bi­no­vané s džín­so­vými no­ha­vi­cami, s kto­rou by ste sa ešte ne­dávno pre­padli do mód­neho pekla, je toh­to­roč­ným je­sen­ným hi­tom. V štýle grunge, ako v sú­čas­nosti za­chy­tá­vajú módni fo­to­grafi, sa po ne­wy­or­ských uli­ciach pro­me­ná­dujú slávne top­mo­delky, he­rečky i spe­váčky. Obujte si ka­nady, rozs­tra­paťte svoj účes, oči zvý­raz­nite lin­kami a vy­razte do ulíc. A že sa za vami budú oko­lo­idúci otá­čať? To naj­skôr preto, že bu­dete vy­ze­rať jed­no­du­cho cool.

Ro­man­tická

Džín­so­vina ne­musí byť len re­bel­ská a chlap­čen­ská, ale aj nežná a diev­čen­ská. Džín­sové bundy, saká či blúzky vy­ze­rajú skvelo aj na ro­man­tic­kých ša­tách. K ša­tám si obujte pod­pätky alebo ba­le­ríny. Ne­bojte sa ich skom­bi­no­vať s ďal­ším kús­kom, ktorý kra­ľo­val na­prí­klad už mi­nu­lo­roč­nej je­seni a svoje miesto si stále udr­žiava. Reč je o po­lo­ko­zač­kách, ktoré by v žiad­nom dám­skom to­pán­kov­níku ne­mali chý­bať. Či už tie na vy­so­kom pod­pätku, plat­forme, alebo po­hodlné bez pod­pätku.

sat bund

Ne­via­zaná

No­ha­vice na traky nie sú len vý­mys­lom pre malé diev­čatá, šik a roz­to­milo môžu vy­ze­rať aj na do­spe­lých že­nách. Mô­žete vy­be­rať ako z tra­ko­vých no­ha­víc, tak i šiat. Na­kúpte ba­sic tričká s dl­hým ru­ká­vom v rôz­nych far­bách aj vzo­roch a strie­dajte ich podľa ná­lady, mo­del tak bude vy­ze­rať za­kaž­dým inak. Dô­le­ži­tou sú­čas­ťou out­fitu sú tiež te­nisky. Ak chcete byť trendy, zvoľte biele, ho­dia sa skvele ku všet­kým od­tie­ňom de­nimu.

tra ten

TIP! Ak predsa len rad­šej zo­sta­nete iba pri no­ha­vi­ciach, máme pre vás ešte jednu radu. Co­me­back hlá­sia roz­ší­rené džínsy, aké sa no­sili v 70. ro­koch. Opticky to­tiž pre­dl­žujú nohy a o to viac skráš­ľujú po­stavu ich ma­ji­teľky. Ak sa na kla­sické „zvo­ňáky“ ne­cí­tite, mô­žete vy­skú­šať voľné džínsy typu bo­yf­riend. Tie vy­ze­rajú naj­lep­šie roz­tr­hané alebo so zá­pla­tami.

bon

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAC NÁJ­DETE NA E-SHOPE www.bonp­rix.sk

foto: bonp­rix.sk
co­ver foto: tum­blr.com

Komentáre