Osho bol du­chovný uči­teľ, ktorý po­chá­dzal z In­die. Po­čas ži­vota pre­dá­val svoje uče­nie ho­vo­re­ným slo­vom v po­dobe pred­ná­šok, a tak všetky jeho knihy sú len pre­pi­som au­dio zá­zna­mov od jeho žia­kov. Vy­jad­ril sa k rôz­nym té­mam, ktoré však ni­kdy ne­uzav­rel. Jeho uče­nie spo­čí­valo hlavne v me­di­tá­cii a v tom, že mi­nu­losť ani bu­dúc­nosť ľudí nemá ob­me­dzo­vať ani de­fi­no­vať, a preto je dô­le­žité sú­stre­diť sa na prí­tomný oka­mih. Me­dzi jeho naj­zná­mej­šie knihy patrí : „Ži­vot, láska smiech“, „Slo­boda-od­vaha byť sám se­bou“, „Osud, slo­boda a duša“, „Muž a žena“, „ Ra­dosť – šťas­tie, ktoré vy­chá­dza zvnútra“ , „Kniha o egu“ a množ­stvo ďal­ších. Rada by som ti pri­blí­žila pár jeho vý­ro­kov, ktoré ťa pri­nú­tia za­mys­lieť sa:

osho.com

„Hriech je, keď sa ne­ra­du­jeme zo ži­vota.“

„Člo­vek do­spieva v oka­mihu, keď za­čne lásku dá­vať, na­miesto toho, aby ju vy­ža­do­val. Keď za­čne pre­ky­po­vať a zdie­ľať, keď za­čne roz­dá­vať.“

„Zá­kladné právo člo­veka je byť sám se­bou.“

„Láska nie je vzťah.“

„Ži­vot nie je utr­pe­nie ani blaho. Ži­vot je prázdne plátno a člo­vek musí byť zručný.“

„Čistá láska môže pre­žiť len vtedy, keď nie je zne­hod­no­tená kla­de­ním pod­mie­nok. Pod­mie­nená láska nie je láska.“

„Všetko čo máme, je len oka­mih.“

„Každá chyba je prí­le­ži­tos­ťou sa nie­čomu na­učiť.“

„Člo­vek, ktorý je prí­liš po­sad­nutý pre­mýš­ľa­ním, na­ko­niec za­búda, že má srdce.“

„Vojna je niečo čo vy­tvára dav, ná­rod, po­li­tici, ide­oló­go­via cir­kvi. Mier musí vy­tvo­riť každý jed­not­li­vec.“

„Láska je ako Boh – ne­mô­žeme ju ma­ni­pu­lo­vať. Príde, kedy príde. Po­kiaľ ne­príde, nie je prečo sa hne­vať.“

„Do­spelý je ten, kto vie byť šťastný sám so se­bou.“

Komentáre