Na MDŽ do­stá­vame všetky tie krásne vy­zna­nia a pria­nia, ktoré nás mo­ti­vujú byť správ­nou že­nou, mi­lu­jú­cou par­tner­kou, sta­rost­li­vou ma­min­kou, váš­ni­vou mi­len­kou, chá­pa­jú­cou ka­ma­rát­kou. No možno o pár dní aj za­bud­neme, akú veľkú hod­notu máme, ply­nie deň za dňom a na krásne že­la­nie si spo­me­nieme znovu o rok.

Ale prečo? Prečo by sme ne­mohli našu žen­skosť osla­vo­vať kaž­dučký deň? Prečo by sme sa ne­mohli každý deň cí­tiť mi­lo­vané a oce­ňo­vané? Roz­umiem. Tiež sa ne­cí­tim každý deň krásna,svieža, plná ži­vota, sá­la­júca do oko­lia lásku a po­cho­pe­nie. Tiež mám dni, kedy sa cí­tim „zby­točná“ a nech uro­bím čo­koľ­vek, stále to „ne­bude po­sta­ču­júce“.

unsp­lash.com

Len sa za­mýš­ľam, od­kiaľ to prišlo. Že u nás žien, za­čína pre­va­žo­vať ten po­cit ne­dos­ta­toč­nosti, prečo my samé vnútri si ro­bíme ilú­zie ako taká „do­ko­nalá“ žena má vy­ze­rať a tiež si my zvyk­neme vsu­ge­ro­vať, že to by sme ni­kdy ne­do­siahli. Hm? Prečo? Prečo v sebe ži­víme ta­kéto myš­lienky?

Chcem vám po­ve­dať, prečo MDŽ môžme mať každý deň. Prečo si za­slú­žime osla­vo­vať našu žen­skosť každý deň. Aby ste na­bu­dúce, keď na vás príde myš­lienka, že nie ste dosť dobré, ju za­hnali hl­boko do úza­dia a osvo­jili si nové vzorce a afir­má­cie. Aby ste sa hneď zaj­tra po­sta­vili pred zrkadlo a po­ďa­ko­vali za vaše, podľa vás ne­do­ko­na­losti, no hlavne za všetko, čo robí vás Vami. Pre­tože keď Vy sa krás­nou bu­dete cí­tiť, krás­nou aj bu­dete.

unsp­lash.com

Pre­tože to, že ženy sú cit­li­vej­šie, zra­niteľ­nej­šie,krehké a emo­tívne ne­zna­mená, že sú slabé a majú sa za to majú han­biť a báť sa pre­ja­viť. Práve na­opak, máte byť hrdé na tie zá­chvaty smie­chu, tvo­ri­vosť, au­ten­tic­kosť, že do všet­kého vkla­dáte niečo „svoje“.A do­konca budte hrdé aj za tú Vašu ná­la­do­vosť, pri­pá­lený obed, že ste „oby­čajné“ ženy, ktoré aj plačú, žiar­lia, stre­sujú.. Pre­tože všetko to ro­bíte s ne­zišt­nou lás­kou.

To my, ženy, tvo­ríme krásu a lásku. To my, ženy, sme kre­a­tívne,re­pre­zen­tu­jeme naše po­lo­vičky, tvo­ríme pro­jekty, po­má­hame, po­čú­vame, bo­ju­jeme, sme­jeme sa, pla­čeme, zú­rime, vy­tvá­rame, vy­cho­vá­vame, ob­da­rú­vame…tento svet.

A ešte jedno P.S. pre teba. Áno, pre teba: Ty nie si „pre­cit­li­velá„. Už sa tak ni­kdy ne­na­zý­vaj. Si sen­zi­bilná a em­pa­tická, krehká a lás­kavá, aby si ve­dela na­čú­vať po­tre­bám iným, ich po­cho­piť a po­môcť im. Si da­rom tohto sveta. Tak na to ne­za­bú­daj!

Komentáre