Máte za se­bou nie­koľko ne­vy­da­re­ných vzťa­hov? Denno – denne vi­díte na so­ciál­nych sie­ťach za­ľú­bené pá­riky, ktoré hreje pri srd­ciach viac než láska vy­soký po­čet li­kov? Pý­tali ste sa mno­ho­krát prečo vy nie a vaše ka­ma­rátky áno, hľa­dali ste v sebe chybu, ne­us­tále sa rý­pali vo svo­jej duši a ča­kali, kedy láska pre­padne aj vás a vkročí vám do cesty?

Po­čuli ste ve­ľa­krát vo svo­jom ži­vote rôzne múdre rady, typu, keď to bu­deš naj­me­nej ča­kať vtedy to príde alebo všetko má svoj čas, či mysli po­zi­tívne a všetko bude fajn? Ktorá z nás však skú­sila ap­li­ko­vať tieto tri rady vo svo­jom ži­vote?

31567774036_a920c4d8ee_h

foto: thought­ca­ta­log.com

Áno, pri­zná­vam, že keď sa člo­veku ne­darí, je viac než zne­si­teľné vi­dieť ži­vot v pes­trých far­bách a do­dr­žia­vať múdre rady ba­bi­čiek a mám. Je za­ťažko mys­lieť po­zi­tívne a za­ho­diť všetko to ne­prí­jemné za hlavu. Naj­jed­no­duch­šie a hlavne naj­hor­šie a naj­mi­zer­nej­šie je ne­ro­biť nič. Ná­plas­ťou na ranu nám je často nič­ne­ro­be­nie, ľú­tosť a pod­ce­ňo­va­nie sa. To je tá naj­hor­šia rana, ktorú si mô­žeme ap­li­ko­vať. Je to ako keby ste si sy­pali soľ do čerstvej rany.

Po­kiaľ práve si alebo bu­deš v si­tu­ácii, keď bu­deš mať ranu, spo­meň si na mňa! Skús pra­co­vať na sebe, kaž­dým jed­ným dňom sa pri­bli­žuj k svojmu lep­šiemu ja. Urob zo seba dob­rého člo­veka, člo­veka, ktorý má rád sám seba,  skús ži­vot vi­dieť v lep­šom svetle, skús mys­lieť na krásnu bu­dúc­nosť. Na to, aby si mohla byť šťastná sa drž na­sle­du­jú­cich rád:

  • ni­kdy sa ne­po­rov­ná­vaj s inými

Každý z nás je iný a predsa vý­ni­močný. Ni­kto nie je rov­naký ako ty. Si je­di­nečná so všet­kým čo máš, so sla­bými aj sil­nými strán­kami. Každý má svoje prob­lémy, len nie­kto ich vie skrý­vať za masku šťast­nej tváre.

  • ni­kdy ne­pre­hod­no­cuj svoj ži­vot, keď máš zlú ná­ladu

To naj­hor­šie čo mô­žeš uro­biť svojmu egu je ana­ly­zo­vať svoj ži­vot vo chvíli, keď sa cí­tiš psy­chicky ne­kom­for­tne. Ak na teba príde zlá ná­lada, ne­ro­zo­be­raj čo si v ži­vote ne­do­siahla a na čo ne­máš.

  • vší­maj si de­taily

Vší­maj si všetko to krásne, čo vy­tvo­ril Boh, ces­tou do školy, práce, či na za­stávku. Hľa­daj krásu ukrytú v ma­lič­kos­tiach. Nie­kedy do­káže po­hla­diť srdce a dušu det­ský úsmev.

st

na­po­le­on­four.com

  • do­voľ iným ľú­biť ťa a opä­tuj im to

Denne pre­hlia­dame slová ro­diny, ka­ma­rá­tov, či ko­le­gov. Koľ­ko­krát ste si uve­do­mili, keď vám nie­kto po­ve­dal pra­jem ti krásny deň, dnes vy­ze­ráš dobre, som rád/a že ťa vi­dím? Vší­majte si to a skúste byť k ľu­ďom lás­kavý.

  • nie­len brať, ale aj dá­vať

V kon­zum­nej spo­loč­nosti sa čo­raz viac ľudí stáva cham­ti­vými. Berú a ča­kajú veľké veci bez toho, aby niečo dali to­muto svetu. Kedy na­po­sledy ste boli po­zrieť sta­rých ro­di­čov, kedy ste nie­koho milo prek­va­pili ma­lič­kos­ťou alebo pris­peli do ve­rej­nej zbierky?

 

Člo­vek sa učí celý ži­vot. Keď sa nie­čomu ve­nu­jeme veľa ro­kov, každý je­den deň, stáva sa to zvy­kom a po čase sme v tom lepší a lepší. Skúsme si osvo­jiť týchto 5 zá­klad­ných pra­vi­diel, ap­li­kujme ich každý je­den deň a mô­žeme sa stať maj­strami svojho ži­vota.

stst

na­po­le­on­four.com

Komentáre