Po­vedz mi, koľko času ubehlo od va­šej po­sled­nej hádky, ktorá dala za va­šim vzťa­hom de­fi­ni­tívnu bodku? Je to dlhá doba, áno. A presne toľko času tu už se­díš a ľu­tu­ješ sa.

Dnes ve­čer na teba mys­lím. Roz­mýš­ľam nad tým, aký je to po­cit byť zrazu úplne iným člo­vek, akým si bol. Pre­mýš­ľam nad tým, či je to vô­bec „nor­málne“ zrazu sa zme­niť o 180 stup­ňov. Se­dím tu sama. Ob­klo­pená štyrmi bie­lymi ste­nami, ktoré sme mali spo­ločne na­zý­vať „do­mov“. Sú také chladné. A vieš čo? Vlastne mi pri­po­mí­najú teba. Teda toho, kto­rým si sa stal. Vedľa mňa stojí fľaša čer­ve­ného. Dví­ham po­hár a pri­pí­jam si. Na všetko, čo sa ni­kdy ne­stalo a na všetko, čím sa ni­kdy ne­sta­neme. Gra­tu­lu­jem ti za zni­če­nie dvoch ľud­ských ži­vo­tov. Pre­tože, ten svoj si zni­čil úplne rov­nako, len ti bude ešte chvíľku tr­vať, kým na to prí­deš.

zys_sli6mxe-josh-felise

zdroj: unsp­lash.com

Ak je to tak ako sa vraví a vo víne je pravda, tak som opo­jená už dvomi fľa­šami tohto ná­poja. Roz­vä­zuje sa mi ja­zyk a sama pre seba si v ti­chosti šep­kám, že ti od­púš­ťam. Slzy sa mi rinú po tvári ako keby som už ni­kdy ne­mala pla­kať. Mám po­cit, že vy­pla­čem more. Alebo skôr oceán. Áno, ako sa tak na to po­ze­rám, bude to oceán.

Dnes ve­čer to bude iné. Iné, pre­tože dnes ve­čer som po tak dl­hom čase pre­trhla cie­ľovú pásku. Celý ten čas som sa len po­kú­šala vy­hrať tento stu­pidný boj me­dzi mo­jím srd­com a roz­umom. Na­ko­niec som tým po­ra­ze­ným a una­ve­ným zo všet­kého behu a na­há­ňa­nia zo­stala ja sama. Áno, una­vil si ma. A una­vo­vali ma myš­lienky na teba o tre­tej ráno, la­pa­nie po dy­chu a uva­žo­va­nie či ešte stále exis­tuje šanca na zá­chranu. Una­vo­valo ma hľa­da­nie vý­znamu v tvo­jich prázd­nych ges­tách a ni­čila ma myš­lienka na to, že žiadna od­po­veď je tiež od­po­ve­ďou.

Una­vo­valo ma, že som po­čula náš prí­beh v kaž­dej smut­nej pes­ničke, una­vo­valo ma plyt­va­nie kaž­dým že­la­ním a v ne­po­sled­nom rade ma una­vo­vali myš­lienky na to, čo asi ro­bíš v čase, keď mi chý­baš.

Pre­stala som pred­stie­rať, že ve­rím tým is­kier­kam ná­deje, ktoré celý ten čas žia­rili všade vô­kol mňa. Mala som takú na­ivnú pred­stavu, že jed­ného dňa ti za­čnú chý­bať tie spo­ločne strá­vené dni a noci, že jed­ného dňa za­klo­peš na moje dvere a po­vieš ako veľmi ťa to všetko mrzí, že ťa za­čnú pre­na­sle­do­vať tvoji vlastný dé­moni, s kto­rými si do­ká­zal bo­jo­vať len kým sme to boli „my“, že znova vzpla­nie oheň, ktorý v nás tak dlho pá­lil. Že možno, len možno ti za­čnem chý­bať ja.

b942cb93016129c9ac012ca083f07ba2

we­he­a­rit.com

Všetko, čo som od teba chcela bolo vy­to­čiť to de­sať­miestne číslo alebo len na­štar­to­vať auto a vy­dať sa na púť trva­júcu pár ki­lo­met­rov.

No dnes ve­čer je naj­vyšší čas po­ve­dať zbo­hom všet­kým ospra­vedl­ne­niam, ktoré ni­kdy ne­dos­ta­nem. Roz­lú­čiť sa so všet­kými krás­nymi sce­nármi, ktoré už ni­kdy ne­za­ži­jeme a za­bud­núť na všetky mož­nosti, pre­tože ja dnes ve­čer ko­nečne od­chá­dzam.

Po­cho­pila som, že ja pre teba nie som tou vy­vo­le­nou. Že tvoje srdce pre mňa už dávno ne­robí saltá a že bude jed­no­duch­šie na teba za­bud­núť. Zis­tila som, že mu­sím byť do­sta­točne silná, aby som ne­chala ísť veci, ktoré mi stále spô­so­bujú bo­lesť a do­sta­točne tr­pez­livá, aby ku mne prišli veci, ktoré si na­ozaj za­slú­žim.

Za­slú­žim si nie­koho, kto sa na mňa bude po­ze­rať tak, ako som sa po­ze­rala ja na teba. Nie­koho, kto bude ochotný ces­to­vať stovky ki­lo­met­rov za chvíľu strá­venú so mnou a hlavne nie­koho, kto ne­bude po­u­ží­vať hlúpe vý­ho­vorky.

pexels-photo-38889

thought­ca­ta­log.com

Slzy mi stále tečú po tvári a ja stále opo­jená ná­po­jom pravdy ti dnes ve­čer pri­sa­hám, že toto je po­sled­ný­krát, kedy na teba mys­lím. Na­po­sledy čo vy­slo­vím tvoje meno, na­po­sledy čo si spo­me­niem na tvoju vôňu, na­po­sledy čo sa v spo­mien­kach po­zriem na krásu tvo­jich očí. Dnes ve­čer za­bud­nem na tvoj hlas, tvoj úsmev, zma­žem z tela všetky do­tyky.

Dnes ve­čer, je to na­po­sledy čo ne­chám, aby ma tvoja osoba po­hl­tila, po­sledné údery môjho srdca pre teba. Dnes v noci je to po­sledné za­vá­ha­nie, či ťa ešte mô­žem mi­lo­vať, pre­tože nie, že by si si ma ne­za­slú­žil. To ja si ne­za­slú­žim teba.

 

Komentáre