Táto otázka je z tých naj­dô­le­ži­tej­ších v na­šom ži­vote. Po­znám ten po­cit, keď sa sama seba pý­tam, čo vlastne chcem? Chcem od­ísť od ro­di­čov a byť ne­zá­vislá, za­rá­bať si na seba a ro­biť to, čo ja sama uznám za vhodné? Alebo chcem, aby bolo o mňa po­sta­rané a som pri­pra­vená štu­do­vať. Bo­hu­žiaľ, to nie je to otázka pre kaž­dého. Nie všetci sme na to pri­pra­vení. Hoci si mys­líme, že by to fun­go­valo, fun­go­vať to ne­bude.

Ja sama si den­no­denne dá­vam otázku, či je štú­dium na vy­so­kej škole po­trebné pre naše ži­voty. Stre­tá­vam sa s pria­teľmi, ktorí vy­štu­do­vali vy­sokú školu a mo­men­tálne sú ne­za­mest­naní. Sa­moz­rejme to nie je kaž­dého prí­pad a možno je to o šťastí. Ale mys­lím si, že na­di­šiel čas, aby sme sa nad tým za­mys­leli.pexels-photo-140945photo: pe­xels.com

Prvá otázka, nad kto­rou by si sa mala za­mys­lieť je od­bor, aký chceš štu­do­vať. Ve­ľa­krát roz­mýš­ľame nad tým, čo nás bude ba­viť, alebo nad tým, aké ná­ročné  štú­dium je. Nie­kedy chceme vy­na­lo­žiť naj­me­nej úsi­lia, a pri­tom chceme ma­xi­mum. No pri vý­bere je dô­le­žitý fak­tor – za­mest­na­nosť ur­či­tých po­vo­laní. Už dávno nie je vy­soká škola pre­stíž.

Keď žili naši ro­di­čia, nie každý si to mo­hol do­vo­liť a túto mož­nosť mal len má­lo­kto. Pri­čom v dneš­nej dobe je každý druhý člo­vek vy­štu­do­vaný. Za­mest­na­nosť pri ur­či­tom druhu štú­dia si viete po­zrieť na nie­kto­rých strán­kach a naj­dô­le­ži­tej­šie na tom je, vžiť sa do si­tu­ácie, ako keby sme sa išli za­mest­nať te­raz.

Ďalší fak­tor je prie­merná mzda pri ur­či­tom od­bore.  Viem, že mzda 700 € sa ti te­raz zdá do­sta­točná, no spý­taj sa ro­di­čov, koľko stojí ná­jomné vo va­šom byte, či dome, ener­gie, ktoré kaž­do­denne po­u­ží­vaš a uvi­díš, že z ta­kej mzdy by si asi ne­vy­žila.

Ne­sní­vajme! Ne­sní­vajme o tom, že každý je­den za­mest­ná­va­teľ na nás čaká s ot­vo­re­nými dve­rami svo­jej kan­ce­lá­rie, kedy my vy­štu­du­jeme. Za­mest­ná­va­te­ľov je málo a za­mest­nan­cov veľa. To zna­mená, že každý si vy­berá veľmi dô­kladne, ak ne­ho­vo­ríme o ne­ja­kých fab­ri­kách alebo iných prá­cach. hammer-719066_1280 photo: pi­xa­bay.com

Veľmi rada sa zho­vá­ram s inými ľuďmi o ich ži­vo­toch a stre­tá­vam sa na­ozaj s ab­sur­di­tami. Nie­kto vy­štu­do­val na áčka so zla­tým dip­lo­mom, no kvôli svo­jej pro­fe­sii musí pra­xo­vať v kan­ce­lá­rii za mi­ni­málnu mzdu, a preto žije na ,,in­tráku,, u ro­di­čov alebo nie­kde na byte s ďal­šími šies­timi ľuďmi. Nie­kto zase vy­štu­do­val od­bor, ktorý ho vô­bec ne­baví, alebo si ne­vie nájsť uplat­ne­nie. A sú tu tí, ktorí ne­vy­štu­do­vali, majú zmy­sel pre pod­ni­ka­nie a sú úspešní.

Takže, na čom vlastne zá­leží? Prišla som na to, že zá­leží na tebe! Sa­moz­rejme, že v dvad­siatke možno ne­máš po­ňa­tia, čo vlastne chceš a v čom si vlastne dobrá. Štu­duj! Ja ne­vra­vím, že nie. Ale aj po­čas štú­dia sa ne­ne­chaj uná­šať ne­zá­vis­los­ťou, ale zis­ťuj si fakty od ľudí, ktorí si tým pre­šli.

In­for­muj sa a zau­jí­maj sa. Ne­sní­vaj o tom, že ty to máš pod kon­tro­lou. Pre­tože, keď si si tým ne­prešla, ne­máš to pod kon­tro­lou.  Ak máš mož­nosť a chvíľku voľ­ného času, tak si nájdi ne­jakú bri­gádu, ktorá ťa tak­tiež niečo na­učí. Stret­neš sa s rôz­nymi ľuďmi, ktorí ti dajú niečo do ži­vota a ani ne­bu­deš ve­dieť ako. Pri­tom si za­ro­bíš a bu­deš ve­dieť, ako si vá­žiť pe­niaze a ako s nimi na­lo­žiť. Sa­moz­rejme, že tá prvá pôjde na všetko, čo ne­pot­re­bu­ješ, ale aj to ne­skôr príde.

Vní­maj re­a­litu a ne­sní­vaj prí­liš. Sa­moz­rejme, že naj­lep­šie je, keď máš pred me­nom ti­tul. Ale ti­tul pred me­nom ťa ne­naučí schop­nos­tiam, ši­kov­nosti a ani sa­mos­tat­nosti. To sa mu­síš na­učiť ty sama!

Komentáre