Po­znáš to. Mi­lu­ješ to krásne ob­do­bie v roku, kedy sú ľu­dia milší. Vonku je chlad­nej­šie, dni sú krat­šie, rána tmav­šie, ale o to viac si vá­žiš teplo do­mova a po­koj v duši, ktorý sa ti roz­hostí už len pri myš­lienke na tieto sviatky. Ehm, po­čkaj, na­ozaj po­koj?

Pop­ravde, ja si ih­neď spo­me­niem na to, koľko po­vin­ností, ter­mí­nov a skú­šok ma ešte do Via­noc čaká a nech sa sna­žím ako­koľ­vek, ne­viem, kedy si náj­dem čas na via­nočné upra­to­va­nie, pe­če­nie a to ne­ho­vo­rím o ná­kupe dar­če­kov a ich ba­lení.

Čaro po­sled­nej chvíle má niečo do seba, ale práve to nech­cem. Vy­me­tať pre­pl­nené ná­kupné cen­trá deň pred Šted­rým dňom a kú­piť niečo len preto, aby to bolo. Dá sa však tomu vy­hnúť?2a527e31dc5ddbe3853f095fc2069493

Zdroj: Pin­te­rest

Nuž, každá z nás máme veľa po­vin­ností. Sme pra­cu­júce matky, za­mest­nané štu­dentky, ktoré majú ob­me­dzený roz­po­čet, ale naj­rad­šej by ob­da­rili kaž­dého blíz­keho čo najk­raj­ším dar­če­kom. Ako však skĺbiť po­vin­nosti s ra­dost­nými ná­kupmi? Možno jed­no­duch­šie, ako by sme si mys­leli. Zá­klad je plá­no­vať. Ak aj ty pat­ríš me­dzi vy­zná­va­čov ad­re­na­línu a ešte stále ne­máš via­nočné dar­čeky, či stále pre­mýš­ľaš čo ori­gi­nálne kú­piť ka­moške či fra­je­rovi,  je naj­vyšší čas ko­nať. Preto si zo­ber pa­pier a pero a nie­kde, kde to ne­bude ni­kto čí­tať, ale ty vieš, že to tam bude, si roz­píš, čo komu chceš kú­piť, či vy­ro­biť.

Po­zri si svoj diár, pre­lis­tuj ceny na in­ter­nete a najb­liž­šie po­se­de­nie s ka­moš­kami pri káve, či náv­števu via­noč­ných tr­hov spoj i s náv­šte­vou ob­cho­dov. Po­tom už len nájdi dobré miesto, kam dar­čeky ukryť a uži si po­sledné pred­via­nočné chvíle s myš­lien­kou, že dar­ček pre tvojho mi­lého ne­bude vy­pre­daný. Uži si, že na­miesto po­be­ho­va­nia po ná­kup­ných cen­trách na po­slednú chvíľu mô­žeš čas trá­viť doma v po­hodl­ných tep­lá­koch pred ro­man­tic­kou ko­mé­diou s ča­jom v ruke, či pri stret­nutí s blíz­kymi na tr­hoch vy­chut­ná­va­júc si sladkú chuť hre­ji­vej me­do­viny.cda44727e6e2cf8a050a9c0f3a57ea0f

Zdroj: Pin­te­rest

Ne­máš ešte na­pe­čené, alebo ti chýba nová in­špi­rá­cia? Drahá, uve­dom si, že aj pe­če­nie môže byť zá­bava a uži si to. Skús ne­jaké nové re­cepty, či zdrav­šie va­rianty tých osved­če­ných.

Za­poj aj ka­mošky, či pria­teľa a pusť sa do toho.  Ak si pri upra­to­vaní pus­tíš ko­ledy, staré veci da­ru­ješ do det­ského do­mova, či na cha­ritu, môže to byť tiež čin­nos­ťou, ktorá na­do­budne iný roz­mer. A vtedy si uve­do­míš, že keď bu­deš že­lať šťastné a ve­selé, tie tvoje také budú. Lebo si na­ko­niec všetko stihla včas, lebo si si uve­do­mila, že tento rok ich chceš pre­žiť na­ozaj v po­koji. Lebo si to za­slú­žiš. Ty a aj tvoji blízki.

0be75d7fc5d4491adaff6330d320a987

pin­te­rest.com

A ak ná­ho­dou pat­ríš me­dzi zo­pár poc­ti­vých žien, ktoré majú už te­raz oz­do­bený strom­ček, na­pe­čené a aj upra­tané, klo­búk dolu, máš náš ob­div. 🙂 My os­tatné si sľu­bu­jeme, že si tieto chvíle vy­chut­náme a aj keď sa nám čas do najk­raj­ších sviat­kov v roku kráti, po­sledné príp­ravy si uži­jeme a sviatky pre­ži­jeme s ra­dos­ťou. Veď nie­kedy stačí tak málo.

Na­miesto vý­čitky po­cho­pe­nie, na­miesto hnevu úsmev a na­miesto stre­su­jú­cich Via­noc mô­žeme mať po­kojné. Lebo až keď sa za­sta­víme a spo­ma­líme, si uve­do­míme, že nech nám Je­žiško ten rok pri­ne­sie čo­koľ­vek, to najk­raj­šie už máme. Pre nie­koho je to mi­lu­júci par­tner, od­daná ka­ma­rátka, pre iného ro­dina, či pria­te­lia.

Mô­žeš mi však ve­riť, že vy­jad­riť mi­lo­va­nému člo­veku, čo pre teba zna­mená, je viac ako aký­koľ­vek ma­te­riálny dar. Pre­tože len vtedy, ak sme vďační za to sku­točné, si mô­žeme vá­žiť všetko os­tatné.

adf9216b9f536cbcc177e66f50c84d59

pin­te­rest.com

Komentáre