Vraví sa, že ten na koho hneď po pre­bu­dení mys­líš, je stroj­com tvojho šťas­tia, alebo na­opak ne­šťas­tia. Ne­viem síce kto to po­ve­dal, ale bol/je to múdry člo­vek, pre­tože má úplnú pravdu (viem, o čom ho­vo­rím).

Ak je to ten lepší prí­pad, tak si šťastná osôbka, pre­tože asi vieš, čo to je pre­bu­diť sa ráno, siah­nuť po te­le­fóne a pre­čí­tať si správu s tex­tom: „Dobré ránko, kráska“.

Sú to síce len tri slová, ale nie sú to len oby­čajné slová. Pre mňa zna­me­najú: „Si prvá osoba, s kto­rou chcem dnes ho­vo­riť“. Sú to slová, ktoré ak mi nie­kto na­píše, tak viem, že som prvý člo­vek, na kto­rého mys­lel, než ot­vo­ril oči a ta­kisto chce, aby on bol pr­vou oso­bou, ktorú mám „uvi­dieť“, ak už ne­mô­žem byť pri ňom.

Sú to slová, ktoré vra­via: „Hoci nie som pri tebe, prial by som si byť“. Je to sku­točný kom­pli­ment, ktorý mi vy­čarí úsmev na tvári a vže­nie čer­veň do líc. Je to veta s vý­zna­mom: „Chcem, aby tvoj deň za­čal dobre, hoci možno bude ná­ročný“.tumblr_lk61fuza4D1qcmiu9o1_500

Takže nie je to len oby­čajná ranná sm­ska.

Je to zjed­no­du­šené vy­jad­re­nie toho, ako nie­komu na tebe zá­leží, ako chce, aby si ve­dela, že ťa má rád a ako chce, aby si mala krajší deň. Rána sú oveľa kraj­šie, ak viem, že nie­komu nie som ľa­hos­tajná, že sa nie­kto o mňa stará a myslí na mňa.

Preto, ak máš nie­koho, kto ti hneď ráno po­šle po­dobnú sm­sku, teš sa, pre­tože si pre neho vý­ni­močná osoba a chce, aby si to ve­dela. Chce, aby si ve­dela, že si ťa vy­bral.

foto: di­gi­pulse.tum­blr.com

Komentáre