Mys­lím, že všet­kým že­nám bude na­sle­dovný sce­nár po­ve­domý.

 Prí­dete do­mov po ce­lom dni v práci, v škole. Ob­le­čené ste v tom naj­lep­šom, čo skriňa v tento deň po­núkla a ne­viete sa doč­kať, kedy to zo seba vy­zle­čiete.  Ro­zo­pí­na­nie upnu­tej sukne po ce­lom dni je naj­lepší po­cit na svete.  Po vy­zle­čení štý­lo­vej, ale nie prí­liš po­hodl­nej blúzky máte po­cit, že slo­boda je na do­sah. Po vy­zle­čení pod­pr­senky už lie­tate. No, ale čo te­raz???? 

Ženy rie­šia ob­le­če­nie v jed­nom kuse. Ale nie kaž­dému na­padne za­mys­lieť sa nad tým, čo no­síme vo voľ­nom čase doma.

V ob­le­čení na bežný deň sa má­lo­kedy zhod­neme. Každý ma iný štýl a nosí niečo úplne iné. Od­po­vede čo na seba v do­má­com pro­stredí sú viac me­nej po­dobné.

1b3262ca9d270e4647af1ea28bdbeea339fc5be63bdcc4e7363b582934beb905

Väč­šina žien pre­fe­ruje po­hodlné ob­le­če­nie a ne­zá­leží im na tom, ako v ob­le­čení vy­ze­rajú. Veď sú predsa doma, tak môžu no­siť čo sa im za­páči. Ja osobne som zás­tanca toho, že žena by sa mala cí­tiť doma po­hodlne, ale ne­mala by vy­ze­rať za­ned­bane.

Nie je predsa nič hor­šie ako keď vi­díte krásnu ženu  v roz­tr­ha­nom, špi­na­vom tričku, ktoré pri­po­mína han­dru a nie kus odevu.a08c2eaaaa43ac2ee14cc8a8a9be2de5

Väč­šina z nás upred­nost­ňuje po­hodlné tep­láky, le­gíny, pop­rí­pade tep­lá­kové šortky. Na vrh si väč­ši­nou ob­le­čieme ne­jaké po­hodlné tričko, tielko, mi­kinu. Sa­moz­rejme, všetko zá­visí od roč­ného ob­do­bia.

Vi­dieť ženu vo vy­so­kých to­pán­kach, mi­ni­sukni s do­ko­na­lým úče­som a per­fekt­ným make-upom je viac me­nej bulls­hit, ktorý vy­tvo­rili ame­rické filmy.  ( Sa­moz­rejme, nie­kedy sa to stať môže, keď chceme prek­va­piť dra­hého, ale žiadnu pra­vi­del­nosť v tom ne­hľa­dajte.)

Ob­chod s tkz. ob­le­če­ním na doma ne­exis­tuje. Väč­ši­nou je všetko ob­le­če­nie re­cyk­lo­vané – tzn. Na doma no­síme kúsky, ktoré sme už tak ob­no­sili, ale máme ich rad,y takže im náj­deme nové vy­uži­tie a to na doma.

86d16392dd1d8f562fe61c196849a180814343f392bee3a21f95b7876561538a

A te­raz si mô­žete pre­čí­tať čo no­sia na doma, nie­ktoré moje ka­ma­rátky. odzaduanketa

Viac mo­jich člán­kov o móde, ale hlavne o mo­jom ži­vote náj­dete na : wwww.ve­ra­pa­ra­dis.com

pic­tu­res source : pin­te­rest.com

Komentáre