Toto je pre­pis prí­behu An­dyho Bo­yla, ktorý ťa pre­svedčí, že al­ko­hol na­ozaj ne­stojí ab­so­lútne za nič.

Po jed­nej pre­hý­re­nej noci som si po­ve­dal dosť – od­te­raz ne­pi­jem a za­me­riam sa na pro­duk­ti­vitu. Tu je krátky zo­znam toho, čo som do­sia­hol:

  • Schu­dol som 34 ki­lo­gra­mov
  • Kú­pil som si fra­jer­ský loft
  • Do­kon­čil som knihu
  • Za­čal som pra­vi­delne cvi­čiť
  • Pre­šiel som z XXL na L
  • Vy­stu­po­val som na troch fes­ti­va­loch
  • Na­šiel som si pa­rádnu ro­botu v spra­vo­daj­stve
  • Do­kon­čil som nie­koľko fil­mo­vých sce­ná­rov
  • V páse som stra­til 15 cm
  • Pre­šiel som od ne­ná­visti k se­ba­láske

A myslm si, že práve to po­sledné bolo naj­dô­le­ži­tej­šie. Chcem ti o tom po­roz­prá­vať, aby si si možno dal pauzu od chlas­ta­nia tiež. Presne to som si inak po­ve­dal aj ja: Dá­vam si pauzu. Možno za­čnem piť znova a možno nie.

11155037_10101880037127493_4866581283412964211_o

foto: me­dium.com

V kaž­dom prí­pade mi táto zmena ne­sku­točne zlep­šila ži­vot. A možno sa to stane aj tebe. Toto ma to na­učilo:

Ne­mu­síš piť, aby si sa ba­vil

To je šok, čo?! As­poň pre mňa, kto pije od svojho ma­tu­rit­ného roč­níka a všetky jeho naj­zau­jí­ma­vej­šie uda­losti sa to­čili okolo al­ko­holu.

Fun­go­val som tak všade: Na kon­cer­toch, na po­se­de­niach z práce, na stre­táv­kach, na rande, na kon­fe­ren­ciách, v mú­ze­ách. No bez ohľadu na moje pi­tie, tie uda­losti boli stále rov­naké.

Ty si stále ty. Možno me­nej “in­dis­po­no­vaný”, no vážne je to nutné? Zis­til som, že dobrá ná­lada v sku­toč­nosti zá­vi­sela od tých skve­lých ľudí okolo mňa, nie od al­ko­holu. Opil si sa už nie­kedy osa­mote?

Ne­mu­síš toho toľko ľu­to­vať

Ne­zná­šal som tie rána, keď som sa zo­bu­dil, po­zrel na mo­bil a chy­tal sa za hlavu, čo som to zase za spros­tosti pí­sal. Moje bý­valky by ve­deli ho­vo­riť. Keďže už ne­pi­jem, všetky svoje ak­cie mám pod kon­tro­lou.

Oveľa viac pre­mýš­ľam nad svo­jimi činmi. Ne­pus­tím sa do bitky s kaž­dým trú­dom, ktorý do mňa rýpe.

1911663_10102229831372023_1049439306575721259_n

foto: me­dium.com

Ľu­dia ťa budú sú­diť

Nie je všetko do­ko­nalé. Vlastne toto je bod, ktorý som vô­bec ne­ča­kal. Ko­pec ľudí tvoja ab­sti­nen­cia fakt na­štve. Mal som pria­te­ľov, ktorí sa na mňa vy­kaš­ľali. Po­čul som, ako ma oho­vá­rajú. Je to divné, no as­poň si uve­do­míš, aké zlé vzťahy máš. Že al­ko­hol je na­ko­niec to je­diné, čo vás spája.

Spíš oveľa lep­šie

Ne­spal som tak dobre od škôlky. Fan­tá­zia. Mo­hol by som sem lin­ko­vať všetky možné štú­die, no máš moje slovo.

Ne­bu­deš toľko smutný

Ne­viem, či to bola dep­re­sia, no al­ko­hol často spre­vá­dzali fakt hrozné po­city. Strašne som sa ne­ná­vi­del.

Dnes som so svo­jim ži­vo­tom spo­kojný, som po­zi­tívny a ne­ne­chám sa od­ra­diť zlými uda­los­ťami. Pre­pol som si to v hlave: Na všet­kom sa sna­žím nájsť to pekné. To by som o sebe ni­kdy ne­po­ve­dal.

1930503_10102228928710963_1784731641922247598_n

foto: me­dium.com

Strašne ušet­ríš

Kú­pil som si byt. Ne­bolo to za všetky tie pra­chy, ktoré som pred­tým utrá­cal za al­ko­hol a jedlo, no tak štvr­tinu by som tomu dal.

Sta­neš sa pro­duk­tív­nym

Ak ne­za­bí­jaš noci v bare, máš zrazu strašne veľa času na iné veci. Od­kedy ne­pi­jem. za­čal som viac čí­tať, pí­sať a vzde­lá­vať sa. Pra­cu­jem na lep­šej ver­zii seba. Možno nie som tak so­ciálny, no oveľa viac sa ve­nu­jem ume­niu.

Na­ko­niec aj tak umriem. No do­vtedy chcem vy­tvo­riť niečo, čo sa bude iným pá­čiť. Chce to veľa času, no stojí mi to za to.

Som veľmi rád, že už dva roky ne­pi­jem. Ak máš aj ty po­cit, že ti to už takto ne­vy­ho­vuje, skús si od al­ko­holu od­dých­nuť. Ne­bolo to pre mňa také ťažké (možno pre nie­koho bude). A stre­tol som ne­spo­čet ľudí, s kto­rými si mám čo po­ve­dať. Aj bez al­ko­holu.

Veľa šťas­tia.

1533_10102230028392193_4240206030389454365_n

foto: me­dium.com

zdroj: star­ti­tup.sk, ti­tulná foto: me­dium.com

Komentáre