Roz­hodne ne­bu­dem kla­mať ak tvr­dím, že mnoho slo­ven­ských žien s nad­še­ním sle­duje za­hra­ničné fas­hion we­eky. Pri­ná­šajú nám ori­gi­na­litu, tvo­ri­vosť, je­di­neč­nosť. Módny prie­my­sel však nie je ur­čený len na pred­vá­dza­nie ná­vrhov. Je za ním ukryté množ­stvo práce, ne­smierna ener­gia ná­vrhá­rov a mo­de­lov/mo­de­liek, ktorí do­ko­nale pred­vedú ne­je­den ex­tra­va­gantný kú­sok s krás­nou ľah­kos­ťou vo vla­soch. Ob­di­vu­jeme za­hra­ničné po­du­ja­tia a osob­nosti, in­špi­ru­jeme sa nimi, sle­du­jeme ich pro­stred­níc­tvom so­ciál­nych sietí, no ne­treba za­bú­dať aj na naše slo­ven­ské eventy, ktoré by mali byť al­fou a ome­gou kaž­dého do­má­ceho mi­lov­níka módy. Fas­hion LIVE! je pro­jekt, ktorý tento rok oslávi svoje štvrté na­ro­de­niny a ako každý rok, tak aj tento po­núkne bo­hatý prog­ram, kde si na svoje prí­deme všetci.

Zmeš­kali ste túto uda­losť mi­nulý rok a chcete ve­dieť o čo ste prišli? Po­nú­kame vám to naj­lep­šie z Fas­hion LIVE! 2015 ako pred­jedlo k to­muto roč­níku, ktorý sa ne­za­dr­ža­teľne blíži.12188906_882962978424509_6117922785967960408_n

Hlav­nou myš­lien­kou tohto po­du­ja­tia bol v mi­nu­lom roč­níku ná­vrat k tra­dí­ciám. Ok­rem pre­hlia­dok v Sta­rej trž­nici si mohli náv­štev­níci za­kú­piť di­zaj­nér­ske kúsky v sho­wro­omoch, či vy­po­čuť od­bor­ní­kov na Fas­hion Tal­koch. Po­čas roka nás pri­pra­vo­vali na tento event vďaka fas­hion show na fes­ti­vale Grape, Fas­hion Tal­kom s veľmi zau­jí­ma­vými a tvo­ri­vými ľuďmi. Všetky ak­ti­vity nás po­stupne po­sú­vali k me­siacu ok­tó­ber, ktorý sa tak stal hlav­ným fas­hion me­sia­com na Slo­ven­sku.

large-1

Streda 21.10.2015

Stred týždňa, no za­čia­tok tejto mód­nej ak­cie, nám po­nú­kol roz­ma­ni­tosť nie­len v mo­de­loch, ale aj v kra­ji­nách pô­vodu týchto je­di­neč­ných kús­kov. Sci-fi Sa­fari so za­čiat­kom o 15tej ho­dine nám pred­viedlo, že naši vy­chá­dza­júci slo­ven­skí a českí ná­vrhári nám majú čo po­núk­nuť. Mar­tin Hrča, Ida San­dor, Jana Ga­val­cová a mnohí ďalší nám pred­viedli mo­dely po­mo­cou tech­niky mod­ro­tlače, po­u­ká­zali na folk­lórne väzby, ba do­konca po­u­žili kva­litné ma­te­riály ako je jah­ňa­cia vlna. Pre­hliadka Vi­seg­rad coun­tries uzat­vo­rila prvý deň tohto eventu pod záš­ti­tou Ing Con­cept (HU), Domi Gr­zy­bek (PL) a Mirky Hor­kej (CZ).

14585303_1200679906660410_1060016788_n

Ko­lek­cie: Domi Gr­zy­bek, Mar­tin Hrča, Ida San­dor

Štvr­tok 22.10.2015

Druhý deň nám svoju fan­tá­ziu pro­stred­níc­tvom kús­kov pred­vie­dol Ate­liér 343– štu­denti odev­ného di­zajnu VŠVU. Do sveta módy nás vtiahli aj ko­lek­cie Mi­cha­ely Ľup­tá­ko­vej, ktorá pra­co­vala s vl­nou, Lenky Sr­š­ňo­vej vďaka kto­rej sme sa mohli vrá­tiť v čase a užiť si diev­čen­ské kúsky plné fa­rieb a hra­vosti, či ko­lek­cia Bo­risa Ha­nečku, ktorá bola ozna­čo­vaná za naj­roz­siah­lej­šiu i naj­pom­péz­nej­šiu.

14627719_1200683889993345_375071218_n

Ko­lek­cie: Mi­cha­ela Ľup­tá­ková, Lenka Sr­š­ňová, Bo­ris Ha­nečka

Pia­tok 23.10.2015

Po­sledný deň eventu pat­ril štu­den­tom odev­ného di­zajnu z Uni­ver­zity To­máše Baťu v Zlíne, Mar­ce­lovi Ho­lub­covi W. , ktorý veľmi ne­tra­dič­ným spô­so­bom uvie­dol svoje mo­dely a to naj­skôr v tma­vých ma­sív­nych pláš­ťoch, začo bola jeho pre­hliadka ozna­čo­vaná za naj­lep­šiu šou tejto ak­cie. Tak­tiež značka Bla­žek ne­zos­tala bez po­všim­nu­tia. Nie­len ko­lek­cia ale aj páni ula­ho­dili žen­skému oku vďaka veľmi prí­ťaž­li­vej ele­gan­cii.

14619924_1200691233325944_1689554739_n

Ko­lek­cie: Bla­žek, ADO- UTB Zlín, Mar­cel Ho­lu­bec W.

Aj mi­nulý rok spus­til Fas­hion LIVE! v spo­lu­práci so znač­kou Sig­nal sú­ťaž Sig­nal Fresh Fas­hion Con­test, v kto­rej do­stá­vajú mladé ta­lenty je­di­nečnú šancu pre­ra­ziť v slo­ven­skom mód­nom svete. Pod­mien­kou bol vek viac ako 15 ro­kov a spl­ne­nie za­da­nia, kon­krétne „Úsmev vo všet­kých jeho po­do­bách.“ Od­borná po­rota vy­brala troch naj­lep­ších, Jána Čer­ného, Sil­viu Hollú Ale­xan­dru Gni­dia­kovú, ktorí zís­kali fi­nančný prís­pe­vok na re­a­li­zá­ciu ko­lek­cie a ná­sledne ju pred­viedli v zá­vere Fas­hion LIVE! . Če­reš­nič­kou na torte bolo odo­vzdá­va­nie oce­není Fas­hion LIVE! Awards, kde od­borná po­rota roz­ho­do­vala, kto sa stal naj­lep­ším mo­de­lom a mo­del­kou roka, kto naj­viac zau­jal svo­jou pre­hliad­kou, aké meno ne­sie naj­lepší di­zaj­nér a fresh di­zaj­nér za rok 2015.

12063878_882571441796996_317555245354132710_n

Ko­lek­cia: Ale­xan­dra Gni­dia­ková

12122601_882571595130314_7707375514677991597_n

Ko­lek­cia: Sil­via Hollá

12065874_882557575131716_8996598274167239697_n

Ko­lek­cia: Ján Černý

Mi­nulý rok nám pri­nie­sol mnoho no­vi­niek a in­špi­rá­cií. Uvi­díme čo po­núkne tento roč­ník, no roz­hodne sa máte na čo te­šiť! Prog­ram je bo­hatý a zau­jí­mavý, tak ne­vá­hajte a príďte pod­po­riť módu na Slo­ven­sku!

foto: www.fa­ce­book.com/fas­hi­on­live.sk

Komentáre