Mi­lu­jem krásne di­zaj­nér­ske kúsky ka­be­liek. Ak zba­dám ka­belku, ktorá sa mi páči, som v sied­mom nebi a mu­sím ju hneď mať.

Čo sa týka ob­sahu mo­jich ka­be­liek, v tom som úplný ″pro­fík″. Mám ta­lent na­tla­čiť aj do ma­lej ka­belky mi­lión vecí, ako na­prí­klad po­lo­vicu do­má­cej koz­me­tic­kej vý­bavy s kvan­tom šmi­niek, za ktorý by sa ne­mu­sela han­biť ani pr­vo­triedna vi­zá­žis­tka. Veď čo ak ma práve dnes vy­berú do telky a ja sa ne­bu­dem môcť  ″pri­kráš­liť″, lebo si nez­ba­lím svoj ob­ľú­bený rúž alebo špi­rálu? Prav­daže, pri­ro­dzená krása je su­per, ale čo si bu­deme kla­mať, keď nie­komu prí­roda ne­na­de­lila skvelé obo­čie alebo per­fektné lícne kosti ako mne? Ale vrá­tim sa späť k ob­sahu mo­jej ka­belky, zvyk­nem v nej no­siť aj fľašu vody (pitný re­žim je predsa dô­le­žitý), knihu (na skrá­te­nie dl­hej chvíľky), diár, ob­rov­skú pe­ňa­ženku, pop­rí­pade ne­jaký ná­kup (na vy­pl­ne­nie aj toho po­sled­ného voľ­ného miesta), až kým sa ne­dos­ta­nem do bodu, kedy ma od tej mo­jej úžas­nej ka­belky ne­začne bo­lieť celý chr­bát a krk. Áno, presne tak, až do­vtedy sa do nej sna­žím na­sú­kať mi­lión vecí.

Takže už tu­šíš, čo by si ne­mala so svo­jou ka­bel­kou ro­biť? To, že tam ne­máš dá­vať mi­lión vecí je tiež pravda, aby sa ti ne­zni­čil tvoj ob­ľú­bený kú­sok, ale v pr­vom rade by si ju ne­mala no­siť, ak je prí­liš ťažká.  A ak sa pý­taš aká by mala byť ide­álna hmot­nosť ka­belky, tak podľa chi­rop­rak­tičky Dr. Eve­lyn Ha­wort­ho­vej a jej man­žela  Kelly Ha­wortha z Tru-Align by ka­belka ne­mala pre­siah­nuť de­sa­tinu z cel­ko­vej tvo­jej hmot­nosti. Takže ak vá­žiš 60 kg, ka­belka by ne­mala vá­žiť viac ako 6 kg. V ide­ál­nom prí­pade čím me­nej tým lep­šie, aby bol tlak na ra­mená čo naj­menší. Pre lep­šie dr­ža­nie tela a  vy­rov­na­nie zá­ťaže by si ju mala ešte k tomu strie­dať na obi­dvoch stra­nách tela.

Takže baby, mys­lite aj na svoje zdra­vie a zvážte, či všetko, čo do svo­jej ″lásky″ vkla­dáte bu­dete na­ozaj v daný deň po­tre­bo­vať. Ja už pre­hod­no­cu­jem všetky pre a proti, čo si dnes do nej na­lo­žím, veď kto by chcel bo­ľavý chr­bát a ne­pekné za­kri­ve­nie chrb­tice? Ja teda nie. Oslo­boď svoju chrb­ticu od zby­toč­nej nad­mer­nej zá­ťaže a hneď sa ti bude krá­čať lep­šie a oveľa ľah­šie.

foto: Shut­ters­tock

Komentáre