Je ne­skoro v noci a pri spo­mienke na teba ma hneď za­bolí pri srdci. Toto je ten pravý dô­vod, prečo mi chý­baš. Ale ja viem, že pre mňa nie si dosť dobrý a viem, že ťa späť už nech­cem.

Ne­mu­síš mi ne­vy­hnutne chý­bať práve ty. Chý­bajú mi naše spo­mienky, hlavne keď je ne­skoro v noci, som osa­melá a po­tre­bu­jem nie­koho, aby ma chy­til do ná­ru­čia a pevne ob­jal.

Chý­baš mi tak, ako keď sa mi stra­til môj ob­ľú­bený bi­cy­kel, keď som mala 5 ro­kov. Už som skoro pre­ko­nala smú­tok, že som ťa stra­tila a viem, že ne­exis­tuje žiadna mož­nosť zís­kať ťa späť, ale ob­čas sa mi vy­norí nos­tal­gia a ja chcem, aby sa veci vrá­tili do nor­málu.

sad-woman-wide-wallpaper-19008foto: fullhd­pix.com

Je možné, že mi niečo chýba, že chýba časť zo mňa, pre­tože ako rýchlo si do­ká­zal vpad­núť do môjho ži­vota, tak rýchlo si ho aj opus­til. Ale viem, že te­raz som šťast­nej­šia a ži­vot bez teba je lepší.

Viem, že si ne­bol pre mňa dobrý a viem, že som sa sna­žila zme­niť ťa k lep­šiemu. Vra­ciam sa späť k mo­jím zly­ha­niam a znovu celé noci pla­čem do van­kúša, pre­tože mi chýba to, ako si si ma vždy pri­tú­lil, keď som sa pre­bu­dila celá vy­stra­šená.

Mu­sím sa pri­znať k tomu, že mi chý­baš. Áno, pop­ravde mi vážne chý­baš. Chýba mi to, keď sa v strede noci pre­bu­dím na nočnú moru a ty si vedľa mňa a upo­ko­ju­ješ ma, že všetko bude v po­riadku.

blondes-women-rain-models-umbrellas-1440x2560-Downloadfoto: www.amb­wall­pa­pers.com

Ale ne­chýba mi, akým štý­lom si som­nou za­ob­chá­dzal, ne­chý­bajú mi tvoje klam­stvá, pod­vody. Ne­chýba mi to, ako si mi zlo­mil srdce a ob­rá­til si všetko proti mne.

Ale po­inta ži­vota je, že nič ne­zos­tane navždy nor­málne. Ži­vot nám do cesty pri­náša veľa pre­ká­žok a nič ne­pôjde podľa plánu, ktorý si si vo­pred pri­pra­vila.

Bude ti chý­bať a bude to bo­lieť, ale jed­ného dňa bude všetko znovu lep­šie.

zdroj: www.puc­ker­mob.com, ti­tulná foto: pin­te­rest.com

Komentáre