Sú to chvíle, keď cí­tiš, že si na­ozaj šťastná, a že viac už k ži­votu ne­pot­re­bu­ješ.
Sú to chvíle, ktoré nech­ceš, aby nie­kedy skon­čili, pre­tože si za­hr­nutá ra­dos­ťou.
Sú to chvíle, kedy ďa­ku­ješ Bohu za to, čo ti dáva.

Foto: unsp­lash.com

Ces­to­va­nie. Naj­väčší high­light za po­sledné ob­do­bie v mo­jom ži­vote.
Tak opi­su­jem to, čo sa dialo po­sledné dni. Ve­dela som, že mi ces­to­va­nie robí ra­dosť, no tento týž­deň bol vý­ni­močný. Ces­tou do ďa­le­kej cu­dziny som nie len spoz­nala krásy miest, ohro­mu­júcu ar­chi­tek­túru a nové kul­túry, ale najmä som spoz­nala ľudí, na kto­rých ni­kdy ne­za­bud­nem, pre­tože môj vý­let spra­vili ne­za­bud­nu­teľ­ným a ži­vot kraj­ším.

Keď na tieto chvíle spo­mí­nam, pod­ve­dome sa usmie­vam. Cí­tim ten oka­mih, tú chvíľu, ktorá sa už ni­kdy ne­bude opa­ko­vať, pre­tože vždy to bude o nie­čom inom. Práve tieto oka­mihy ob­zvlášt­ňujú náš ži­vot. Práve tieto oka­mihy vná­šajú ná­dej do zlého ob­do­bia a ra­dosť do za­rmú­te­ného srdca.

Foto: unsp­lash.com

Stalo sa ti nie­kedy, že do tvojho ži­vota prišli úplne cu­dzí ľu­dia, ktorí bý­vajú ďa­leko od teba, a pri kto­rých si sa po pár ho­di­nách cí­tila, akoby si ich po­znala celé roky?

Tak ne­jak opi­su­jem chvíle strá­vené s nimi.

Nové pria­teľ­stvá, ale nie také po­vr­chné. Idú do hĺbky, pre­tože čo je úp­rim­nej­šie ako slzy, keď sa lú­čite s ľuďmi, kto­rých máte od seba tak ďa­leko, ale sú pre vás tak vý­ni­moční?

Veľa zá­žit­kov s vami spra­vilo môj ži­vot kraj­ším. Ďa­ku­jem Vám, za vašu prí­tom­nosť, za ot­vo­renú ná­ruč, za ra­dosť v očiach a chvíle, ktoré sú pre mňa tak vý­ni­močné. Tieto chvíle sú ukryté hl­boko v mo­jom srdci, pre­tože sú pre mňa veľmi dô­le­žité.

Ve­rím, že sa opäť stret­neme a bu­deme mať veľa no­vých zá­žit­kov, na ktoré bu­deme ešte dlho spo­mí­nať.
Ve­rím, že naše ďal­šie vý­lety budú znovu plné smie­chu a blá­zons­tiev. Len si treba chvíľu po­čkať. 


A ty? Moja milá ka­ma­rátka, má­vaš vo svo­jom ži­vote ne­opa­ko­va­teľné chvíle, ktoré obo­ha­cujú tvoj ži­vot ra­dos­ťou a no­vými zá­žit­kami? Pevne dú­fam, že áno, pre­tože tieto chvíle sú dô­le­žité v ži­vote kaž­dého z nás. Vieš, presne tak ako zá­blesk šťas­tia, svetlo v tmách.. (v ko­men­tári sa s nami po­deľ o svoje ne­za­bud­nu­teľné zá­žitky)

„Zis­til som, že ne­exis­tuje lepší spô­sob, ako zis­tiť, či sa vám ľu­dia pá­čia, alebo ich ne­ná­vi­dite, ako s nimi ces­to­vať.“
Mark Twain

Komentáre