Keď sme sa pr­vý­krát stretli po­ve­dal si mi, že už máš dosť  pu­ber­ťa­čiek, že už ťa ne­baví ne­chať sa ťa­hať za nos diev­ča­tami, ktoré sa ešte hľa­dajú a ne­ve­dia, čo chcú. Že ty už chceš ženu. Sa­mos­tatnú, se­bes­tačnú, in­te­li­gentnú a krásnu, ktorá si váži sama seba a po­zná svoju hod­notu.

Ale pre­rá­tal si sa, lebo ak chceš ženu mu­síš byť už mu­žom, nie chlap­com pri ma­mi­nej sukni. Nie fi­nančne zá­vislý od iných, mu­síš stáť na vlast­ných no­hách a byť sa­mos­tatný, mu­síš mať už utrie­dené pri­ority a ne­hľa­dať. Ne­tá­pať len tak v tme a ne­ve­dieť, čo chceš a koho chceš…

zdroj: unsp­lash.com

Žena ti ne­bude vy­pi­so­vať za­mi­lo­vané správy ani po­sie­lať smaj­líky kaž­dých 5 mi­nút, ako si zvyk­nutý u diev­čat. Ne­bude ťa uhá­ňať, aby si si na­šiel už na ňu čas. Bude chcieť, aby si s ňou jed­nal na­ro­vinu. Bude chcieť tvoju po­zor­nosť, ro­man­tiku a vá­šeň, bude vy­ža­do­vať úp­rimné a čestné jed­na­nie. Bude chcieť s te­bou nor­málne ko­mu­ni­ko­vať. Ne­mys­lím tým se­de­nie pri káve a po­ze­ra­nie do te­le­fónu. Bude chcieť pre­be­rať zmys­lu­plné témy, nie to, že to Warko je lep­šie ako Me­tin.

Ak si mys­líš, že bude na teba žiar­liť, keď bu­deš flir­to­vať v jej blíz­kosti s inými, si na omyle. Je­diná jej re­ak­cia bude, že ju od­ra­díš. Ak ju bu­deš po­tre­bo­vať, bude ti opo­rou. Ak sa bu­deš chcieť vy­roz­prá­vať, bude ti bút­ľa­vou vŕ­bou, ale zá­ro­veň bude oča­ká­vať to isté od teba.

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Žena ťa ne­opustí len tak. Bez vy­svet­le­nia. Ne­pôjde sa hneď opiť a lo­viť nie­kam na dis­ko­téku nie­koho iného len preto, lebo si jej ne­od­pí­sal na sm­sku.  So že­nou sa už ne­bu­deš môcť za­hrá­vať, tak ako s diev­ča­ťom. Ne­ne­chá sa ťa­hať za nos ani ti ne­bude ro­biť scény. Ne­bude vál­čiť o teba s ne­ja­kým diev­ča­ťom len preto, aby ťa zís­kala späť, aby si sa ty mo­hol cí­tiť ako al­fa­sa­mec, o kto­rého sa bijú dve žen­ské. Žena ťa ne­chá ísť si svo­jou ces­tou a ne­bude sa tým viac za­obe­rať, lebo týmto jej len do­ká­žeš, že si ešte stále chla­pec…

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Žena bude mať prácu, ktorú má rada a ne­bude na­dá­vať na kaž­dom rohu a pri kaž­dej prí­le­ži­tosti, akého má ne­mož­ného šéfa. Ak so svo­jou prá­cou ne­bude spo­kojná, tak jed­no­du­cho od­íde. Nájde si inú, ktorá ju bude na­pĺňať viac.

Žena ťa bude skú­šať. Či tvoje slová mali ne­jakú váhu, keď si jej v zá­pale vášne po­ve­dal ako ti chý­bala, či to bolo len váš­nivé po­blúz­ne­nie alebo re­a­lita, ktorú si za triez­veho uva­žo­va­nia nech­ceš pri­pus­tiť. Bude ti pí­sať úplne to isté, čo ty jej, len v inom slo­vo­slede a s ča­so­vým od­stu­pom, aby vi­dela tvoju re­ak­ciu, ktorá zväčša v ta­kýchto si­tu­áciách, keď má žena do či­ne­nia s chlap­com býva: Reči, reči a sku­tek utek…

Žena si váži samú seba a ne­bude trá­viť čas s nie­kým, kto ju ne­vie do­ce­niť. Vie, čo má rada a ako to má rada. Rov­nako bude chcieť tieto veci ve­dieť od teba. Žena sa ne­bojí spý­tať sa. Ne­bojí sa ani od­po­vede. Tak si na­bu­dúce ro­zmysli, či chceš mať pri sebe ženu, keď sám si ešte chlap­com!!!

Komentáre