Chla­pec, ty si ani ne­uve­do­mu­ješ, ako veľmi ma to bolí, keď ne­viem na čom som. Po tom všet­kom čo sa me­dzi nami stalo si chcel ostať ka­ma­rát. Na­toľko som ťa mi­lo­vala, že som na to pri­stú­pila. Mala som po­cit, že o teba ne­mô­žem prísť. Mala som po­cit, že to bude takto správne. Obaja sme mali ten po­cit. Ne­viem sa ťa vzdať. Naše ka­ma­rát­stvo je to je­diné čo mi os­talo. Áno pri­zná­vam sa. Je ťažké ovlá­dať sa. Ne­mô­žem ti dať pusu, hoci ani ob­jať ťa. Bo­jím sa, že by som do toho znova spadla. Ale ja to zvlá­dam. Bude to ťaž­šie, ale zvlád­nem to.

Je to iné ako pred­tým. Vieme o sebe tak veľa. Vieš ako ma ro­zo­smiať. Vieš, čo ma urobí šťast­nou. Ako mi oby­čajná otázka : „Aký si mala deň?“ vie zdvi­hnúť ná­ladu. Vieš kedy byť ti­cho a dô­kladne ma po­čú­vaš. Za­čal si ro­biť všetko pre to, len aby som sa znova za­ľú­bila. Možno ve­dome, no možno nie. Vieš, že som v roz­pa­koch, keď ma chy­tíš za ruku a usme­ješ sa. Vieš to dobre. Prečo to teda ro­bíš?pexels-photo-196667foto:pe­xels.com

Tak na­ivne som si mys­lela, že by si ma možno aj mo­hol mať znovu rád. Bola som takto šťastná, lenže už ďa­lej ne­vlá­dzem. Pra­vi­delne pred spán­kom roz­mýš­ľam nad tým, ako to zvlád­nem. Teba ani ne­zau­jíma, aké ťažké je to pre mňa. Mys­líš si, že som se­ba­ve­domé dievča, ktoré vie čo chce. Ale ja sama ne­mám ani po­ňa­tia, čo je pre mňa správne. Je to po­cho­pi­teľné nie? Čaká na mňa množ­stvo ďal­ších mož­ností a vý­ziev. Jed­nou z nich si aj ty.

Celý deň sa flá­kam prázd­nym mes­tom. Roz­mýš­ľam nad te­bou. Veď ty ma ani ne­ne­cháš od­ísť, no ani ma ne­púš­ťaš od seba.. Roz­hodni sa. Ne­dá­vaj mi ná­deje, ak to ne­mys­líš vážne. Ty sám si to chcel takto. Ne­kaz to.

pexels-photo

Nie­ktoré veci proste po­tre­bujú svoj čas a ja viem, že už ne­do­vo­lím ni­komu aby sa tak so mnou za­hrá­val. Ne­do­vo­lím tomu, aby si mi viac ub­li­žo­val. Už viac kvôli tebe ne­bu­dem pla­kať.

foto: pe­xels.com

co­ver foto: pe­xels.com

 

 

Komentáre